Jag saknar perspektivet anhöriga till personer med funktionsnedsättning

Fråga: När jag surfar runt på er hemsida så saknar jag en målgrupp/ett perspektiv. Jag är anhörigkonsulent och den målgrupp som jag möter mest finns inte bland dessa rubriker "Allmänt, "Anhöriga till Äldre", "Barn som anhöriga", "flerfunktionsnedsättning", "arbetsgivare för anhöriga" och "psykisk ohälsa". Den målgrupp jag möter mest är anhöriga till personer med funktionsnedsättning av olika slag (ofta neuropsykiatri), men det är inte personer som jag kopplar till gruppen flerfunktionsnedsättning eller psykisk ohälsa. Är detta ett medvetet val eller är det ett bortglömt/nedprioriterat område eller kan ni förtydliga det på något sätt?

Nka:s webbplats utgör en nationell och central kunskapsresurs för alla med intresse för anhörigfrågor och utveckling av lokalt, regionalt och nationellt anhörigstöd. Målgruppen anhöriga till personer med funktionshinder är av Nka inget bortglömt eller nedprioriterat område. Det finns en process Nka genomgått fram till idag, som beskrivs nedan, eftersom hemsidans layout är en spegling av denna.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) är ett regeringsuppdrag med start 2008 och som fått fortsatt uppdrag årligen sedan dess. I de första direktiven blev Nka:s uppdrag att fokusera på "Anhöriga till äldre, personer som är långvarigt sjuka eller personer som har funktionshinder". I ett förnyat uppdrag 2012 tillkom tilläggsuppdrag inom områdena "barn som anhöriga", "anhöriga till unga med flerfunktionsnedsättning", "arbetsgivare för anhöriga" samt "anhöriga och psykisk ohälsa". De två senare tilläggsuppdragen försvann i det förnyade uppdraget för 2015.

Generellt är Nka:s utgångspunkt att alla anhöriga oberoende av den närståendes ålder, sjukdom, diagnos eller funktionsnedsättning kan ha behov av stöd, stödinsatser samt att deras situation och speciella frågor lyfts fram och drivs i både offentlig och privat verksamhetsutveckling. Nka har undvikit diagnostänkade eller diagnosgruppering eftersom vi med stöd av anhörigforskning vet att anhörigas behov av stöd och stödinsatser är mer lika än olika eller särskilda även om de är individuella.

Exempel

Generellt bygger allt arbete inom Nka på samarbete och partnerskap med olika intressenter och parter. Under fliken "anhöriga och psykisk hälsa" finns exempel på samarbete med NSPH i olika sammanhang. Vidare används den evidensbaserade partnerskapsmodellen Blandade lärande nätverk (BLN). För närvarande pågår ett BLN inom området "anhöriga till personer med psykisk ohälsa". I detta nätverk ingår 7 lokala BLN spridda över hela Sverige och i dessa grupper ingår flera anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Vad gäller arbete relaterat till anhöriga/funktionsnedsättning har Ritva Gough på Nka gjort en diger litteratursammanställning i 10 delar inom området. Se länk nedan:

Anhöriga till personer med funktionsnedsättning

Senast uppdaterad 2015-11-13 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson