Tillsyn

Om du har synpunkter på statens, kommunens eller landstingets verksamhet bör du i första hand vända dig till den aktuella verksamheten. Om inte detta hjälper kan du vända dig till en tillsynsmyndighet.

Kapitlet innehåller avsnitten

Tänk på att fråga hur man kommer att hantera ditt klagomål – om det finns särskilda rutiner för detta och hur de rutinerna i så fall ser ut. Fråga också om det finns en särskild blankett att fylla i.

Patientnämnden

Varje landsting och kommun ska se till att det finns minst en patientnämnd. Dit kan man vända sig med klagomål på den medicinska behandlingen eller om man blivit illa bemött av vårdpersonalen.

Patientnämnden hjälper patienter att få den information de behöver för att kunna ta tillvara sina intressen, t ex information om vilken myndighet man ska vända sig till för att framföra klagomål.

Nämnden utreder ärenden som kommer in och hjälper till med att klara upp missförstånd mellan patienter och vårdpersonal. Mer information har ditt landsting eller din kommun.

Lag om patientnämndsverksamhet Mm 1998:1656 (1998:1656)

Till toppen av sidan

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Inspektionen för vård och omsorg har tillsynsansvar för den sociala omvårdnaden. Det innebär bl a att IVO följer upp och kontrollerar hur kommunernas verksamheter fungerar, t ex när det gäller insatser enl LSS och stöd enligt socialtjänstlagen. IVO har även tillsyn över hälso-och sjukvården i landet. Genom ett flertal tillsynsenheter följer IVO upp och utvärderar verksamheterna för att se vad som fungerar bra och vad som kan förbättras. Utvärderingen ligger sedan till grund för att regeringen, landstingen och kommunerna ska kunna utveckla och förbättra sina verksamheter.

Inspektionen för vård och omsorg har även tagit över hantering av patientklagomål från Hälso-och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN.

Det händer att kommuner och landsting inte ger insatser till enskilda trots att rätten till stöd slagits fast av en domstol. När det handlar om stöd enligt paragraf 9 i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, eller enligt paragraf 1, kapitel 4 i socialtjänstlagen, Sol, kan man vända sig till Inspektionen för vård och omsorg. Inspektionen kan då ansöka hos förvaltningsdomstolen om att kommunen eller landstinget ska betala en särskild avgift till staten en så kallad sanktionsavgift. Avgiften har införts i LSS och SoL för att enskilda verkligen ska få det stöd som de har rätt till.

Mer information får du direkt från Inspektionen för vård och omsorg tel 010- 788 50 00, webbplats www.ivo.se (nytt fönster).

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen utformar föreskrifter och allmänna råd för hälso- och sjukvården, socialtjänsten och LSS.

Mer information får du direkt från Socialstyrelsen, tel 075-247 30 00, webbplats www.socialstyrelsen.se (nytt fönster).

Socialtjänstlag (2001:453), hälso- och sjukvårdslag, HSL (1982:763), lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (1993:387)

Till toppen av sidan

Inspektionen för socialförsäkringen

Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, är tillsynsmyndighet för försäkringskassorna. Inspektionen ska se till att bidrag och stöd fördelas rättvist och på samma sätt vid landets försäkringskassor. Mer information får du direkt från Inspektionen för socialförsäkringen, tel 08- 58 00 15 00, webbplats www.inspsf.se (nytt fönster).

Till toppen av sidan

Senast uppdaterad 2013-08-07 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson