Socialtjänstlagen

Den som inte själv kan tillgodose sina behov i det dagliga livet kan ha rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen. Det kan handla om att ordna försörjning, bostad och sysselsättning. Det går bara att få bistånd enligt socialtjänstlagen om dessa behov inte kan tillgodoses på annat sätt.

Kommunens socialnämnd ska svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd, vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till de som behöver det. Socialnämnden bör också ge stöd och avlösning till den som vårdar någon närstående som är långvarigt sjuk eller har funktionshinder.

Kommunen har flera uppgifter enligt socialtjänstlagen, bl a att se till att människor med funktionshinder får ett individuellt anpassat stöd i sin bostad vanligtvis hemtjänst i en bostad som passar dem. Det innebär t ex att kommunen ska inrätta bostäder med särskild service för personer som behöver det.

Kommunen har alltid det yttersta ansvaret för att tillgodose behov som de som vistas i kommunen har. Kommunen ska planera sina insatser för personer med fysiska och psykiska funktionshinder i samverkan med bl a landsting och organisationer. Mer information har kommunen.

Socialtjänsten

Socialtjänsten ska ta särskild hänsyn till barnets bästa vid åtgärder som rör barn. Alla som arbetar i verksamheter för barn är skyldiga att uppmärksamma missförhållanden och anmäla dessa till socialnämnden. Socialtjänstlag (2001:453)

Tänk på

Tänk på att den som har varaktiga funktionshinder som orsakar betydande svårigheter i det dagliga livet också kan få insatser enligt LSS. Den enskilde har alltid rätt att ansöka om insats enligt LSS och kommunen är alltid skyldig att pröva en ansöka och ge ett skriftligt och motiverat beslut.

TIll toppen av sidan

Mer viktig information om LSS

Senast uppdaterad 2013-08-07 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson