LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en lag om olika typer av stöd till människor som har stora, varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service. Rätt till insats enligt LSS kan också ges till personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd samt personer med beytdande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Stödet kan vara t ex assistans, avlösarservice eller korttidsvistelse utanför hemmet. Syftet är att ge större möjligheter till ett självständigt liv, jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhället.

LSS är en rättighetslag och ett komplement till annan lagstiftning som t ex socialtjänstlagen. En person som har rätt till insatser enligt LSS kan också ha rätt till insatser enligt socialtjänstlagen eller hälso- och sjukvårdslagen. Insatser enligt LSS lagen utesluter alltså inte insatser enligt andra lagar.

För att få rätt till insatser enligt LSS görs en prövning i tre steg. I första steget avgörs om man omfattas av någon av lagens tre personkretsar . I steg två prövas om man har behov av stöd. I steg tre prövas om behoven redan är tillgodosedda eller inte för att sedan att bevilja till goda levnadsvillkor eller avslå om behoven faktiskt är tillgodosedda.

LSS personkrets:

  • LSS omfattar personer med varaktiga fysiska och psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. Den medicinska diagnosen är inte avgörande. Däremot ska funktionshindret medföra stora svårigheter att klara av vardagsrutinerna. Det kan gälla att sköta hygienen, att klä sig, äta, kom municera, förflytta sig eller att klara av sysselsättning, nödvändig träning. Tänk på att även psykiska funktionshinder kan orsaka betydande svårigheter i den dagliga livsföringen.
  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd anses alltid uppfylla kraven för att omfattas av LSS. Det gäller även personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder på grund av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Den som inte omfattas av LSS får söka stöd av kommunen enligt socialtjänstlagen. Det är som regel kommunen som är huvudman för stödinsatser enligt LSS förutom insatsen rådgivning och annat personligt stöd. Kommunen ska följa upp vilka som omfattas av LSS och vad det finns för behov av stöd och service.

Kommunen ska också informera om sin LSS-verksamhet och samverka med handikapporganisationerna. Mer information om insatser enligt LSS har din kommun. Tänk på att olika bidrag påverkar varandra. Den som t ex får assistansersättning kan bli av med sitt vårdbidrag eller sin handikappersättning.

Läs om insatser enligt LSS:

Senast uppdaterad 2013-08-07 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson