Vems är ansvaret?

Läs om:

Lärarens ansvar

Läraren ska stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter. Läraren ska samarbeta med föräldrarna och informera dem om hur deras barn har det i skolan, hur barnet trivs och utvecklas.

Läraren ska ta reda på hur barnens personliga situation ser ut, men integriteten måste alltid respekteras. I samarbetet mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska läraren särskilt uppmärksamma barn som behöver särskilt stöd.

Till sidans topp

Rektorns ansvar

Rektorn ska se till att elever i behov av särskilt stöd får den hjälp de behöver. Det kan handla om utformning av läromedel, specialpedagogiskt stöd, elevvårdande insatser, utformning av lokaler eller anställning av särskilda elevassistenter.

Dessutom ska skolan arbeta fram ett åtgärdsprogram tillsammans med familjen. Rektorn är arbetsgivare för personalen på skolan. Det innebär bl a att rektorn ska se till att de anställda får den fortbildning de behöver för att kunna genomförsina arbetsuppgifter professionellt. Rektorn ansvarar för kvalitetsutvecklingen på skolan och ska se till att mål för undervisning och verksamhet följs upp och utvärderas.

Om det inte fungerar i skolan:

  • diskutera med lärare
  • diskutera med rektor
  • se till att rektor kallar till en elevvårdskonferens
  • kontakta kommunen
  • kontakta Skolinspektionen

Till sidans topp

Kommunens ansvar

Kommunen har tillsyn över förskolor och fritidshem som har fått tillstånd av statens skolinspektion. Socialstyrelsen har tillsyn över elevhemsboenden bl.a. specialskolorna. Det är oftast kommunen som är huvudman för skolan och som alltså har det yttersta ansvaret för elevernas skolsituation. Om du anser att skolan inte följer de bestämmelser som finns, kan du kontakta barn- och utbildningsnämnden (eller motsvarande) som har hand om skolfrågor i kommunen.

I andra hand kan du anmäla skolan till Skolinspektionen (26e kapitlet Skollagen) som står för statens tillsyn av landets skolor. Skolinspektionen granskar kvaliteten i skolans verksamhet. De kan även ställa krav på eller rikta förelägganden till skolan eller i sista hand dra in tillstånd. Beslut som är fattade av Skolinspektionen, samt vissa som är fattade Skolverket och Högskoleverket överklagas till förvaltningsdomstol.

Till sidans topp

Skolinspektionen

Skolan och barnomsorgens tillsynsmyndighet är Skolinspektionen. Det är dit man vänder sig när det inte fungerar i skolan och alla andra vägar redan prövats. Skolverket kan också på eget initiativ utreda om lagar och regler efterlevs.

Anmäla. Gör en skriftlig anmälan och förklara vad som inte fungerar i skolan. Beskriv också vad som hittills gjorts åt problemet. Bifoga kopior på brev och annat som har med ärendet att göra. Skolinspektionen beslutar sedan om det ska göras en utredning eller inte.

Överklaga. Skolinspektionens beslut kan inte överklagas.

Förordning med instruktion för Skolinspektionen 2011:556

Till sidans topp

Senast uppdaterad 2013-08-07 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson