Rätten till stöd i skolan

Skolan har ett ansvar för att alla elever når målen för utbildningen. Skolan har också ett tydligt ansvar för att ge stöd till elever i svårigheter, oavsett vilken skolform eleven går i. Det framgår av både skollag och läroplaner. Observera att bestämmelserna för de olika skolformerna skiljer sig åt. Läs om:

Åtgärdsprogram

Alla elever ska få utvecklingssamtal och skriftliga utvecklingsplaner under sin tid i samtliga skolformer. När dessa visar att eleven inte kan nå sina mål med ordinarie pedagogisk verksamhet eller det på något annat sätt framkommer exempelvis från vårdnadshavare eller annan att eleven kan behöva stöd är det skolans skyldighet att ta fram ett åtgärdsprogram.

Processen för åtgärdsprogam startar med en utredning och en analys av elevens skolsituation. Programmet ska utgå från en helhetssyn på eleven och innehålla individuella mål på kort och lång sikt. Det är viktigt att man lyfter fram starka sidor hos eleven.

Det är också viktigt att man samtidigt gör en plan för att utvärdera och följa upp programmet. Eleven och föräldrarna ska ha möjlighet att vara med och utforma åtgärdsprogrammet.

Rätten till åtgärdsprogram är den enda bestämmelse om stöd som gäller i friskolor. Om eleven även har en individuell plan enligt LSS, kan den samordnas med åtgärdsprogrammet.

Till sidans topp

Särskilt stöd

Elever i grundskolan, gymnasiet eller i specialskolan ska få stödundervisning om skolans personal tror att eleven inte kommer att nå målen för utbildningen eller om eleven behöver särskilt stöd av andra skäl. Det särskilda stödet kan finnas angiven i en åtgärdsplan.

Det går också att få stödundervisning i gymnasiesärskolan, men där är man bara skyldig att ge extra stöd under en begränsad tid. I specialskolan kan stödundervisningen även omfatta insatser som ska kompensera funktionshindret.

Elever i grundskolan och särskolan ska få specialpedagogiska insatser när de behöver det. Skolan ska försöka ge eleven stöd i den klass eller grupp som hon eller han tillhör. I grundskolan finns ibland särskilda skäl att även ge specialpedagogiskt stöd i en mindre grupp, särskild undervisningsgrupp.

Till sidans topp

Anpassad studiegång

I grundskolan, specialskolan och i särskolan kan en elev få anpassad studiegång. Det kan vara aktuellt om eleven inte kan få en utbildning som fungerar utifrån hennes eller hans förutsättningar.

Anpassad studiegång kan innebära att eleven inte följer all undervisning enligt timplanen. Då är det viktigt att tänka på att det krävs godkända betyg i engelska, svenska och matematik för att komma in på ett nationellt program på gymnasiet. Anpassad studiegång kan också vara undervisning i hemmet eller distansutbildning.

Till sidans topp

Särskild undervisning

Elever som inte kan gå i skolan p g a sjukdom eller liknande, ska få särskild undervisning. Det gäller för elever i alla skolformer. Det kan ske i hemmet eller på sjukhus.

Till sidans topp

Pedagogiska hjälpmedel

Det är skolans ansvar att ordna läromedel som alla kan använda, som t ex lättläst text, punktskrift eller talböcker. Alternativ till det skrivna (och talade) ordet, t ex teckenspråk, taktila bilder, Bliss och Pictogram, finns både i traditionellt tryck och i datoriserade versioner. Digitala böcker kan dessutom vara länkade till t ex förklaringar på teckenspråk för att underlätta läsning eller läxträning. Skolan kan få specialpedagogiskt stöd och råd om läromedel och hjälpmedel från Specialpedagogiska institutet.

Hjälpmedel för den dagliga livsföringen i skolan är däremot som regel landstingets ansvar. Det är inte alltid lätt att avgöra var gränsen går mellan pedagogiska hjälpmedel och personliga hjälpmedel för den dagliga livsföringen. Den frågan kommer därför att utredas av regeringen.

Till sidans topp

Specialpedagogiska skolmyndigheten 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn,unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Arbetet sker med hjälp av specialpedagogiskt stöd,undervisning i specialskolor,tillgängliga läromedel och stadsbidrag.

Stödet kan handla om individens lärande, pedagogers arbete eller verksamhet och organisation.Den kompetens som erbjuds kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser.

Till sidans topp

Tillgänglighet

Det är skolhuvudmannens ansvar och anges i skollagen att lokaler och utrustning ska finnas för att syftet med utbildningen ska kunna fyllas.

Till sidans topp

Senast uppdaterad 2013-08-07 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson