Hälsa och välbefinnande

Ny kunskapsöversikt ökar förståelsen för begreppen hälsa och välbefinnande

Kunskapsöversikten ska tjäna som en fördjupad vägledning och tydliggöra vad begreppen hälsa och välbefinnande innefattar, när det gäller barn.
På så sätt hoppas författaren Margareta Adolfsson, doktor i handikappvetenskap vid Högskolan i Jönköping, att kommunikationen mellan anhöriga och olika vårdgivare och myndigheter ska underlättas.

Margareta Adolfsson

Margareta Adolfsson

"Hälsa och välbefinnande" heter en kommande skrift av författare och doktor i handikappvetenskap, Margareta Adolfsson. Skriften baseras på WHO:s internationella hälsoklassifikation ICF-CY (Internationell Klassifikation av Funktionstillstånd, Funktionshinder och Hälsa, barn- och ungdomsversion), som rekommenderas av Socialstyrelsen.

Kunskapsöversikten är en vetenskapligt grundad vägledning och utgår från ICF-CY, som är en flerdimensionell hälsomodell, med fokus på barns vardagsfungerande utifrån tre huvudperspektiv; biologiskt, psykologiskt och socialt.

– Det är viktigt att beakta alla tre perspektiven för att bidra till en helhetssyn; ett mer holistiskt synsätt när det gäller hälsa och välbefinnande. Hälsa handlar inte bara om att vara "frisk" utan lika mycket om att ha ett bra liv i stort. Det sociala perspektivet, hur ett barn är delaktigt i olika situationer, är minst lika viktigt för välbefinnandet, säger Margareta Adolfsson, doktor i handikappvetenskap vid Högskolan i Jönköping.

Skriften har inte ambitionen att vara någon systematisk litteraturöversikt utan en vägledning genom den internationellt vedertagna hälsoklassifikationen ICF-CY, med nio viktiga livsområden( WHO:s definition).

Ett bra vardagsfungerande
– Jag tyckte det saknades en beskrivningen av vad klassifikationen står för och konkreta exempel så att det blir lättbegripligt. Jag har valt att lägga till en rad olika exempel för att klassifikationerna ska kunna sättas in i olika sammanhang. På så sätt ska det bli mer lättillgängligt för föräldrar och anhöriga.

– Genom att skapa en tydlig vägledning som kan användas av alla som samverkar runt barnet med funktionsnedsättning så underlättas kommunikationen. Kan man beskriva ett barns fungerande på ett allsidigt sätt så blir det en väg till ökad förståelse. Föräldrar och andra anhöriga kan på så sätt bli bättre rustade inför mötet med professionella och därigenom också mötas på en mer jämlik nivå, säger hon och fortsätter

– Det kan även underlätta för professionella, exempelvis vara ett bra stöd för en handläggare på försäkringskassan, som ska bedöma barnens behov.

En annan viktig del i en kunskapsöversikt och vägledning som denna är, att den kan bidra till att skapa "rätt" förväntningar på vad exempelvis omsorgen och vården kan uträtta.

– Det är inte ovanligt att förväntningarna krockar mellan anhöriga och vården. Min erfarenhet är att anhöriga inte sällan kommer till habiliteringsverksamheter med förväntningar om att barnen ska kunna få träning så att de blir i stort sett "friska". Den här kunskapsöversikten kan bidra till att skapa mer realistiska förväntningar; hur man på bästa sätt gemensamt ska kunna bidra till att barnen kan fungera och vara delaktiga i samhället utifrån sina egna förutsättningar, helt enkelt få ett så bra vardagsfungerande som det bara går.
Omgivande faktorer väger tungt
– Det som är nytt i den här skriften är betoningen på omgivningens betydelse och hur den påverkar hälsa och välbefinnande. Tidigare talade man om att ett barn var handikappat, nu säger vi att barnet har en funktionsnedsättning. Ett funktionshinder uppstår först när det finns faktorer i miljön som hindrar barnets fungerande. De kan ses som ett slags snubbeltrådar som barnet faller över, förtydligar Margareta Adolfsson.
– Min förhoppning är att denna kunskapsöversikt ska kunna fungera som ett redskap för att ALLA ska få ett gemensamt språk; att föräldrar/anhöriga och vården, andra verksamhetsområden och myndigheter har samma utgångspunkt och samma förväntningar.

Närmsta månaden skriver Margareta Adolfsson de avslutande kapitlen i den kommande kunskapsöversikten: "Hälsa och välbefinnande", som kommer att publiceras runt årsskiftet.

Text: Agneta Berghamre Heins

Senast uppdaterad 2014-09-30 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson