Medicinsk omvårdnad vid svåra flerfunktionshinder

Ann-Kristin Ölund är barnläkare och barnneurolog med lång erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med svåra flerfunktionshinder. Medicinsk omvårdnad vid svåra flerfunktionshinder är en handbok för personal och vetgiriga anhöriga.

Medicinsk omvårdnad vid svåra flerfunktionshinder är en omarbetad och utvidgad version av Det är nu som räknas, en äldre handbok för medicinsk personal. Den nya boken vänder sig till både föräldrar och till personal inom omsorg, habilitering och personlig assistans.

Det är en handbok som går igenom alla de komplexa svårigheter som flerfunktionsnedsättning innebär i vardagslivet. Funktionsnedsättningarna multiplicerar varandra och Ann-Kristin Ölund vill sprida kunskap om de omfattande svårigheter som barnen och deras närmaste möter. Utgångsläget är att ett helhetsperspektiv måste vara grundläggande för att kunna skapa ett samlat stöd.

Först görs en genomgång av begreppet flerfunktionsnedsättning. Därefter diskuterar författaren etiska aspekter och tar upp människovärdesprincipen och FN:s barnkonvention. Denna lyfter fram att alla barn har samma rättigheter och värde. Funktionshinder får inte utgöra en grund för diskriminering. Ingen får nekas vård.

Boken tar upp:

  • Behov av kommunikation och samspel, Behovet att uttrycka sig är grundläggande för alla. Sätten att göra det på är bara olika. Möjlighet att få uttrycka sig är viktigt för livskvalitén.
  • De fysiska behoven: Behoven att få andas, äta och bli mätt, dricka är viktiga. Vanliga problem som kräkningar och illamående, problem med blåsa och tarm, stelhet, skolios, smärta, tryck, kramper, sömnproblem, syn och hörsel kan lindras på olika sätt.
  • De psykiska behoven: Alla kan känna oro, ångest, ledsenhet eller ensamhet och sakna vänner.
  • De sociala behoven: Föräldrarnas och syskonens situation tas upp, liksom ekonomin, parrelationen och vännerna.
  • De existentiella och andliga behoven: Varför-frågor, hoppet, döden och döendet, sjukdom och religion.

Varje avsnitt kännetecknas av en noggrann genomgång av det aktuella kunskapsläget och innehåller många praktiska tips. Kapitlen är föredömligt skrivna med sammanfattande faktarutor och tydliga illustrationer. Läsaren får veta vilka läkemedel som kan underlätta och hur de fungerar. Exempel på hjälpmedel ges också.

Den utmärkta innehållsförteckningen som gör det enkelt att använda boken som uppslagsverk. Sist finns en omfattande litteratur- och referenslista för respektive område inom den medicinska omvårdnaden.

Boken kan varmt rekommenderas till föräldrar och yrkesverksamma som möter barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning. Läsaren får fördjupad förståelse av barnens komplexa behov samtidigt som vi får inspiration att söka efter de möjligheter som varje barn och ungdom bär med sig.

Marianne Hermansson, Möjliggörare

Senast uppdaterad 2013-06-05 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson