Blekinge

Fem kommuner: Karlshamn, Karlskrona, Olofström, Ronneby & Sölvesborg.

10 362 invånare 0–5 år
- Spädbarnsverksamheten i Karlshamn (BUP & BHV)
- Knyttet i Karlskrona (BUP & BHV)
Länets samtliga kommuner har tillgång till dessa verksamheter.

Namn Spädbarnsverksamheten i Karlshamn
Åldrar 0-5 år
Huvudnamn Landstinget Blekinge. Specialiserat team inom BUP. Samverkan med BHV – se nedan under personal.
Ärendetyp Anknytningsproblem, relationella problem i familjen, svårigheter med att tolka barnets signaler, regleringsproblem, uppfödningsproblem, skrikighet, sömnproblem, kontaktsvaga barn. Oroliga föräldrar och föräldrar med egna svårigheter.
Upptagningsområde Blekinge – hela länet
Remissväg Familjerna kommer främst via kontakterna med MBHV-psykolog som aktualiserar ärendet på BUP för denna insats. Spädbarnsverksamheten har inget direktintag.
Insatsens omfattning/intensitet Varierar utifrån familjens behov.
Antal ärenden per år 20-30
Ärendefördelning/ålder De flesta mellan 1månad–1,5 år. Ibland påbörjas insatsen redan under graviditeten. I övrigt upp till 5 års ålder.
Ärendelängd Från 3mån-1år
Personal Arbetet sker som en del av tjänst. Ca 125 % tjänst från mellanvård för hela länet. Skötare och behandlingsassistent, vidareutbildningar i Marte Meo & familjeterapeutisk baskunskap, Steg1.Psykologresurs på ca 20–30% av MBHV resurs idag som organisatoriskt tillhör BUP Väst.
Bedömningsmetoder Samspelsobservationer, WMCI
DC:0–3R/DC:0–5 Nej
Behandlingsmetoder Marte Meo. Samspelsbehandling
Gruppverksamhet Nej
Tillgång till barnpsykologisk bedömning Ja
Tillgång till barnpsykiatrisk bedömning
Ja

Kontakt

 https://www.1177.se/Blekinge/Hitta-vard/Blekinge/Kontakt/Mottagn-BUP-Kmn-Karlshamn/
Namn Knyttet spädbarnsverksamhet
Åldrar  0-5 år
Huvudnamn Landstinget Blekinge. Knyttet ett specialiserat team inom BUP.
Samverkan med BHV – se nedan under personal.
Ärendetyp Anknytningsproblem, relationella problem i familjen, svårigheter med att tolka barnets signaler, regleringsproblematik, uppfödningsproblem, skrikighet, sömnproblem, kontaktsvaga barn. Oroliga föräldrar med egna svårigheter.
Upptagningsområde Blekinge - hela länet
Remissväg Familjerna kommer via kontakterna med MBHV-psykologer som aktualiserar ärendet på BUP för denna verksamhet/insats. Knyttet har inget direktintag.
Insatsens omfattning/intensitet Varierar utifrån familjens behov.
Antal ärenden per år 20-30 ärenden/år
Ärendefördelning/ålder De flesta mellan 1 månad–1,5 år. Ibland påbörjas insatsen redan under graviditeten.
Ärendelängd Från 3 mån-1 år
Personal Ingen som enbart har sin tjänst med detta uppdrag, utan enbart delar av tjänst. Ca 80 % personal från mellanvård för länet. Sjuksköterska med vidareutbildning i psykiatri och barnsjukvård och med familjeterapeutisk baskunskap Psykologresurs på ca 40 % av MBHV resurs för BUP Öst.
Bedömningsmetoder Psykolog bedömer behov av samspelsbehandling. Samspelsobservationer.
DC:0–3R/DC:0–5
Nej
Behandlingsmetoder Marte Meo. Samspelsbehandling
Gruppverksamhet Nej
Tillgång till barnpsykologisk bedömning Ja
Tillgång till barnpsykiatrisk bedömning Ja
Kontakt Tel 0455-735852 https://www.1177.se/Blekinge/Hitta-vard/Blekinge/Kontakt/Knyttet-Karlskrona/?ar=True


Andra möjligheter till samspelsbehandling för späd- och småbarnsfamiljer

BHV MBHV-psykologerna gör bedömningar och kan ge vissa terapeutiska insatser i form av individuella korttidsterapier med barnet/föräldraskapet i fokus/familjeterapier/kortare samspelsinterventioner. Man arbetar med metoder som tex. AAI, WMCI, IPT, KBT, PDT samt WWW. När inte detta räcker aktualiseras spädbarnsverksamheten, och familjen erbjuds ett studiebesök tillsammans med sin MBHV psykolog som följer med i ärendet och fortsätter behandlingskontakten inom ramen för BUP, se späd- och småbarnsverksamheter/team. I princip alla familjer som är i behov av utökad samspelsterapi på specialistnivå kommer först via barnmorska/BHV-sjuksköterska eller på familjens egen vårdbegäran, vidare via MBHV och slutligen, vid behov, till BUP:s spädbarnsverksamhet.

BUP se beskrivningen av späd- och småbarnsverksamheter/team samt https://www.1177.se/Blekinge/Sok/?q=BUP#/HealthUnit

Socialtjänst Familjehuset i Sölvesborg kan erbjuda Marte Meo, medan Karlskrona och Olofström uppger att man inte kan erbjuda någon samspelsbehandling. Enligt MBHV-psykologen har kommunerna i Blekinge familjebehandling där de jobbar aktivt med spädbarnsfamiljer med både interventioner i hemmet och psykoedukativa insatser på deras familjebehandlingsenheter.

Prevention & promotion – några exempel

I Karlskrona finns en gruppverksamhet för Unga föräldrar upp till 25 år, med barn i åldrarna 0-18 månader (se länk nedan). Ger också stöd via Föräldrasupporten (se länk nedan).
Inom ramen för Föräldrastöd i Olofström sker samverkan med mödravården och barnavården (se länk nedan). Familjepedagog från socialtjänsten finns tillgänglig på Öppna förskolan samma tid varje vecka och likaså på flera förskolor.

Föräldrasupporten i Karlskrona https://www.karlskrona.se/omsorg-och-stod/barn-unga-och-familj/foraldrasupporten/
Unga föräldrar i Karlskrona https://www.karlskrona.se/omsorg-och-stod/barn-unga-och-familj/stodinsatser-for-barn-och-familj/
Föräldrastöd i Olofström http://olofstrom.se/stod-till-familj-och-barn#foraldrastod-i-olofstrom

Vi har inte funnit några familjecentraler i Blekinge, men känner till att initiativ för att starta sådana pågår.

Senast uppdaterad 2018-10-12 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson