Barn som utsätts för våld eller blir vittne till våld

Barn som utsätts för våld måste skyddas och få hjälp. Barn far illa av att bli vittne till våld eller andra övergrepp som begås av eller mot närstående vuxna. Våldet eller övergreppet är ett övergrepp även mot barnen
(Proposition 2005/06:166 Barn som bevittnat våld s. 12).

Socialnämnden har ansvar för att ingripa till barns skydd, t.ex. om barnet utsätts för våld, övergrepp eller andra kränkningar. Socialnämnden har också att särskilt beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott, och kan vara i behov av stöd och hjälp
(5 kap. 11 § tredje stycket SoL).

Senast uppdaterad 2015-12-07 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson