Referenser

Emami A. (2004). Att vara äldre och invandrare. In: Att vara äldre –
man har ju sina krämpor (Eds: Blomqvist K, Edberg AK). Lund: Studentlitteratur.

Forsell E. (2000). Anhöriga till äldre invandrare. En fallstudie av anhöriga till
äldre utomeuropeiska invandrare utan offentlig äldreomsorg. Stockholm:
Sköndalsinstitutet, Erlanders Gotab.

Forsell E. (2002). Anhöriga till äldre invandrare med offentlig äldreomsorg. En
fallstudie. Stockholm: Sköndalsinstitutet, Erlanders gotab.

Forsell E. (2004).  Skyddandets förnuft. En studie om anhöriga till hjälpbehövande
äldre som invandrat sent i livet. Stockholm: Stockholms Universitet.

Grbic A. (2002). Kulturmöten i hemtjänst: en intervjuundersökning med förslag
till handlingsplan. Järfälla: Äldreforskning Nordväst.

Hildeblom E. (2003). Samhörighet och plikt – om anhörigvårdare med ickesvensk
bakgrund. Rapport Nr: 4:2003. Göteborg: FoUVäst.

Holtter I. (2001). Borta bra men hemma bäst! En studie av äldre bosnier och deras
anhöriga i Hallstahammar. Eskilstuna: Mälardalens Högskola, Centrum
för Välfärdsforskning.

Johansson L, Sundstrom G & Hassing LB. (2003). State provision down, offspring's
up: the reverse substitution of old-age care in Sweden. Ageing and
Society 23, 269-80.

Johansson L. (2007). Anhörig – omsorg och stöd. 1. uppl. ed. Lund:
Studentlitteratur.

Khan S. (2001). Äldre invandrares upplevelser och förväntningar kring
äldreomsorgen. En studie om fyra äldre kvinnor från Pakistan, Indien och
Bangladesh. Stockholm: Stockholms Universitet, Institutionen för socialt
arbete, omsorg för äldre och funktionshindrade.

Lignercrona M-H, Robins Wahlin T-B & Heikkilä K. (2002). Kompetenscentrum
inom äldreomsorg och äldrevård. Mångkulturell äldreomsorg i Botkyrka
kommun : tre kartläggningar kring äldreomsorgen för personer med
utländsk bakgrund i Botkyrka kommun. Stockholm: Kompetenscentrum
inom äldreomsorg och äldrevård (KC).

Mossberg Sand A-B (2000). Ansvar, kärlek och försörjning. Om anställda
anhörigvårdare i Sverige. Göteborg: Göteborgs Universitet.

Sand A-B. (2005). Forskningsöversikt om informell äldreomsorg samt stöd till
anhörigvårdare i de nordiska länderna. In: Hälsa och
välfärd - kunskapsöversikt över nordisk välfärdsforskning inom
äldreomsorgsområdet. (Eds. Szebehely M). Köpenhamn: Nordiska Ministerrådet.

Socialstyrelsen. (2005). Kommunerna kan ansöka om projektmedel för
att utveckla varaktiga stödformer för anhöriga. Stockholm:
Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen. (2006). Omsorg människor emellan, En översikt av
omsorgsgivande i den svenska befolkningen. Stockholm: Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen. (2007). Forskning som speglar vården i livets slutskede :
sammanställning av aktuell forskning. Stockholm: Socialstyrelsen.

Szebehely M. (2005). Anhörigas betalda och obetalda äldreomsorgsinsatser.
Forskarrapport till Jämställdhetspolitiska utredningen: SOU 2005:66. Stockholm:
Socialdepartementet.

Wiklander B. (2003). "Det är de små detaljerna som gör det" – äldre invandrare
från före detta Jugoslavien möter den svenska äldreomsorgen. Meddelandeserien Rapport Nr. 2003:1. Halmstad: Region Halland.

Senast uppdaterad 2016-01-07 av Fredrik Jansson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson