Referenser

Andersson M. (2007). Äldre personers sista tid i livet: livskvalitet, vård, omsorg
och närståendes situation. Lund: Lunds Universitet. Institutionen för hälsa
vård och samhälle.

Blom I. (2007). När livet känns hopplöst; Vad kan vi göra när någon inte längre
vill leva? Anhörigriksdag 2007. 8-9 maj [cited 2007 08 09];
Finns på: www.ahrisverige.se 

Brovall C, Hanson E, Magnusson L, Gustavsson G, Alexandersson E,
Alexanderson S, et al. (2004). Mål och policy vid palliativ vård och vård i livets
slutskede för äldre och närstående i Tranemo – Ett gemensamt synsätt.
Borås: Högskolan i Borås.

Fagerberg Å. (2007). Anhörigas Hus – ett anhörigstöd baserat på
partnerskapsmodellen av anhörigstöd. Anhörigriksdag 2007. 8-9 maj
[cited 2007 08 09]; Finns på: www.ahrisverige.se 

Froggatt KA. (2001). Palliative care and nursing homes: where next? Palliative Medicine.
15(1). 42-8.

Grimby A. (2004). Att förlora sin livspartner på gamla dar. [cited 2007 08
09]; Finns på: www.sjukvardsupplysningen.se 

Grimby A. (2004). Att känna sorg. In: Att vara äldre.
(Eds Blomqvist K, A-K E) s. 85-94. Lund: Studentlitteratur.

Grimby A, Johansson ÅK, Blomqvist K & Allert G. (2005). Om sorg. Västra
Frölunda: Vasastadens Bokbinderi.

Hallberg IR. (2004). Death and dying from old people's point of view. A literature
review. Aging Clinical and Experimental Research. 16(2), 87-103.

Hanson E. (2004). Supporting families of terminally ill persons. In:
In: Palliative Care Nursing: Principles and Evidence for Practice. (Eds Payne S,
Seymore J, Skilbeck J & Ingelston C). Buckingham: Open University Press.

Hanson E, Winqvist I, Magnusson L & Sennermark E. (2006). Meningsfull vardag i
särskilt boende i Sjuhärad. Borås: Högskolan i Borås.

Jakobsson E, Johnsson T, Persson LO & Gaston-Johansson F. (2006). End-of-life in
a Swedish population: demographics, social conditions and characteristics
of places of death. Scandinavian Journal of Caring Sciences
20(1), 10-17.

Kristensson Ekwall A. (2004). Att vara närstående till person med vård – och
omsorgsbehov. In: Närståendes behov. Omvårdnad som akademiskt
ämne III s. 73-82 (Eds: Östlinder G) Stockholm: Svensk Sjuksköterskeförening.

Nolan M, Dellasega C. (1999). 'It's not the same as him being at home': creating
caring partnerships following nursing home placement. Journal of Clinical
Nursing 8(6), 723-30.

Sandberg J. (2001). Placing a spouse in a care home for older people. (Re)-
constructing roles and relationship. Linköping: Linköpings Universitet.

Socialstyrelsen. (2004). God vård i livets slut : en kunskapsöversikt om
vård och omsorg om äldre. Stockholm: Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen. (2007). Forskning som speglar vården i livets slutskede :
sammanställning av aktuell forskning. Stockholm: Socialstyrelsen.

Stoltz P. (2006). Searching for the meaning of support in nursing, A study on
support in family care of frail aged persons with examples from palliative
care at home. Malmö: Malmö Universitet.

Svensson G,  & Nilsson-Holmesten B. (2002). Att mötas, Ett samtalsunderlag för
samverkan med anhöriga i särskilda boendeformer. Stockholm:
Socialstyrelsen.

Syren SM, Saveman BI & Benzein EG. (2006). Being a family in the midst of
living and dying. Journal of Palliative Care. 22(1), 26-32.

Whittacker A. (2004). Livets sista boning, anhörigskap, åldrande och död på
sjukhem. Stockholm: Stockholms Universitet.

Senast uppdaterad 2016-01-07 av Fredrik Jansson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson