Barn som anhöriga till patienter i vården - hur många är de? Rapport 1 från projektet "Barn som anhöriga" - en kartläggning

Författare
Hjern A., Manhica HA.
Titel
Barn som anhöriga till patienter i vården - hur många är de? Rapport 1 från projektet "Barn som anhöriga" - en kartläggning
Utgivningsår
2013
Rapportnummer
2013:1
Stad
Kalmar
Utgivare
Nka, Linnéuniversitetet, Chess
Sammanfattning

 Den 1 januari 2010 infördes en ny lagstiftning angående hälso- och sjukvården ansvar att ge information, råd och stöd till barn vars föräldrar har en allvarig psykisk eller fysisk sjukdom inklusive missbruk, eller oväntat avlider. Den här rapporten syftar till att ge övergripande bild av hur många barn som direkt berörs av denna nya lag. Rapporten baseras i första hand på anonymiserade analyser av data om sluten vård på sjukhus från Patientregistret under 1987–2008, och dödsfall i Dödsorsaksregistret under 1973–2008. Registerdata från Statistiska Centralbyrån har använts för att koppla föräldrar till sina biologiska barn och definiera familjers sociala karaktäristika.

Tillbaka till söksidan