ንወለደይ ኤስኤምኤስ ይሰደሎም - Nationellt kompetenscentrum anhöriga

ንወለደይ ኤስኤምኤስ ይሰደሎም

ሰላም!
ንሕና ኣብ ስድራና ኣብ ቀዳመ-ሰንበትን ብዓላትን ብዙሕ ነገራት ኢና ንገብር።
ንኣብነት ኣብዛ ናይ ዕረፍቲ መዓልቲ፡ ሰለስተ ነገራት ኣለና።
ኣዚዩ ብዙሕ እዩ።
ግን ኣነ ዋላ ሓንቲ ከይገበርኩ ኣብ ገዛ ጥራይ ክኸውን እየ ዝመርጽ።
ነገራት ክገብር ሓይሊ ክህልወንን ከይህልወንን ከሎ ባዕለይ ኢየ ዝፈልጦ።
ኣዚየ ክደክም ከለኹ ክቖጻጸሮ ዘይክእል ሕርቓን እየ ዝሓርቕ።
ሓደ ኣስካላ ካብ 1 ክሳብ 10 ሕሰቡ፡ ምሉእ ሓይሊ 10 ክኸውን ከሎ ዝተሓተ ሓይሊ ድማ 1 እዩ።
ሓይለይ ትሑት ክኸውን ከሎ፡ ነብሰይ ምቍጽጻር ከይስእን የፍርሓኒ እዩ።
ዓቕመይ ስለ ዝፈልጥ፡ ነተን ናይ ሰሙን መዓልታት መደብ ከውጽኣለን ክትሕግዙኒ ይደሊ እየ።
ብዛዕባ እዚ ምሳኹም ገጽ ንገጽ ምዝርራብ ከቢድ እዩ።
ኣብ ሓደ ክፍሊ ክንህሉ ከለና።
ናይ ገጽኩም ምልክታት ክርእዮን እንታይ ከም ትሓስቡ ዘለኹም ክግምት ክፍትን ከለኹን ኣድህቦይ ይዛይድን ብዛዕባ ርእይቶኹም ይሻቐልን።
ንዓይ፡ ምሳኹም ብዛዕባ እዞም ነገራት ብኤስኤምኤስ ገይረ ምዝራብ ዝቐለለ እዩ።
ሽዑ ንዓይ እቲ ዝስምዓንን ዝሓስቦን ይንጸረለይ እዩ።
ኣብቲ ብጽሑፍ ትህቡኒ መልሲ እንታይ ሰፊሩ ከም ዘሎ ከተኩር ድማ ይኽእል።
ሽዑንሽዑ መልሲ ክትህቡኒ ስለ ዘየድልየኩም፡ እዚ ንዓኹም እውን ጽቡቕ እዩ።
እንታይ ማለት ሙኳነይ ንኽትሓስብሉ ዝያዳ ግዜ ትረኽቡን ብዛዕባ እንታይ ከም ዝጸሓፍኩ ደጋጊምኩም ክትሓስብሉ ትኽእሉን።
ኣብ ገዛ ብሓንሳብ ከለና ግን ኣይሰርሕን እዩ።
ምክንይቱ ሽዑ ምናልባት ነቲ መልሲ ኣይትጽሕፉለይን ኢኹም፡ ኣብ ክንድኡ መጺእኩም ምሳይ ክትዛረቡ ኢኹም።
ቁሩብ ርሕቅት ክህሉ ኣለዎ.
ስለዚ ኣብ ካልእ ቦታ ኾይነ ይጽሕፈልኩም፡ ንኣብነት ካብ ቤት ትምህርቲ ወይ ናይ መንእሰያት ማእከል።
ንዓይ ኤስኤምኤስ ምጥቃም ጽቡቕ እዩ ዝሰማምዓኒ።

/ቪልሄልም፡, 17 ዓመት

Snackeboda. Bild på en ”prata”

መወዳእታ ብ2018-02-05 ተሓዲሹwermeling, ሓላፍተት ዘለዎ ኣሕታሚ Opratat