Webbinarieserie om späda barn

Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga) arbetar för att stärka stödet till barn som anhöriga och deras familjer. Nu uppmärksammar vi särskilt de allra yngsta barnen som anhöriga.

Även späda barn har ibland föräldrar som behöver stöd för egen del och i sitt föräldraskap på grund av psykisk skörhet eller ohälsa, psykisk funktionsnedsättning, beroende, allvarlig sjukdom, eller av andra skäl som kan påverka samspelet och det späda barnets utveckling.

Webbinarier som kan ses i efterhand:

25 april kl 14.00-15.00 
Hur påverkas utveckling och hälsa av att utsättas för svåra påfrestningar i barndomen? Anna Norlén, är leg psykolog och leg psykoterapeut med mångårig erfarenhet av stöd och behandling av barn och unga som utsatts för våld i olika former, såsom misshandel, omsorgssvikt och sexuella övergrepp.
Klicka här för att se inspelningen och ta del av material som presenterades under webbinariet

3 mars kl 14.30-15.15
Leg. psykolog Catarina Furmark pratar om det späda barnets utveckling och psykiska hälsa.  
Klicka här för att se inspelningen och ta del av material som presenterades under webbinariet

4 april kl 14.00-15.00 Psykisk ohälsa hos späda och små barn – risker och kännetecken.
Pia Risholm Mothander, docent, Specialist i klinisk psykologi, Stockholms universitet. 
Klicka här för att se inspelningen och ta del av material som presenterades under webbinariet

4 maj kl 14.00-15.00 Interventioner för späda barn till föräldrar med missbruk/psykisk ohälsa.
Fil dr Kerstin Neander är socialarbetare och forskare. Kerstin har under många år arbetat med samspelsbehandling i späd- och småbarnsfamiljer. Hon delar nu sin tid mellan forskning på Universitetssjukvårdens Forskningscentrum (UFC) vid Region Örebro län och handledning/ utbildning inom samma fält.
Klicka här för att se inspelningen och för att ta del av material som presenterades under seminariet

14 september kl 11:00-12:15
Effekter av anknytningsbaserade interventioner till yngre barn och deras omvårdnadspersoner, Ann-Sofie Bergman, universitetslektor i socialt arbete, Linnéuniversitetet

Anknytningsteorin utvecklades av den engelske psykoanalytikern John Bowlby på 1960-talet. Anknytning handlar om barns behov av trygghet och närhet till minst en anknytningsperson för att kunna utvecklas och använda sina egna resurser. Trygg anknytning är relaterat till positivt långsiktigt utfall för barnen. Under de senaste decennierna har en rad behandlingsmetoder utvecklats internationellt för att främja föräldrars känslomässiga lyhördhet och barns anknytning. I den här föreläsningen presenteras aktuell kunskap om anknytningsbaserade interventioner för yngre barn och deras närmaste omvårdnadspersoner. Föreläsningen utgår från en kunskapsöversikt om samspelsstöd som genomfördes år 2016 av Ann-Sofie Bergman och Elizabeth Hanson, professor i vårdvetenskap. Det är i första hand effekter av anknytningsbaserade interventioner som är föreläsningens fokus.
Klicka här för att läsa mer och ta del av material som presenterades under webbinariet

18 januari 2018 14:00-15:15
Svåra påfrestningar och traumas påverkan på späda barn med Anna Norlén är leg psykolog, leg psykoterapeut och doktorand.

Hur påverkas de yngsta barnens utveckling av svåra påfrestningar och trauma, med fördjupning utifrån neuropsykologi, anknytningsteori och traumateori. Grundprinciper för insatser inom området kommer också att belysas.
Klicka här för att se inspelning från webbinariet

För mer information och kontakt

Bild på Pauline Johansson
Pauline Johansson

Forskare/möjliggörare samt projektledare Barn som anhöriga.

Pauline Johansson är sjuksköterska och lektor, och har disputerat inom området mobil informations- och kommunikationsteknik (IKT) inom omvårdnad. Har tidigare arbetat som sjuksköterska inom cancervård och palliativ vård, samt med forsknings- och utvärderingsarbete inriktat mot palliativ vård, familjefokuserad omvårdnad och mobil IKT för patienter, sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter. Arbetar nu som forskare och möjliggörare vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga med fokus på barn som anhöriga, och som lektor vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet.

Senast uppdaterad 2017-01-20 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson