21:a Nordiska Gerontologiska Kongressen i Köpenhamn

Ett reportage från 21:a Nordiska Gerontologiska Kongressen med huvudtemat "Dilemman i åldrande samhällen" som genomfördes i ett varmt och soligt Köpenhamn mellan den 10-13 juni 2012 med ca 1000 deltagare. Konferensabstract och mer information finns på hemsidan www.21nkg.dk

Mot bakgrund av den tvärvetenskapliga kongressens huvudtema "Dilemman i åldrande samhällen" vars huvudfokus var riktat mot de utmaningar åldrande samhällen ställs inför och som involverar frågor om åldrande och äldre människors liv. De flesta människor lever längre samtidigt som det finns en ökande polarisering av hälso- och levnadsvillkor. Vilka är de viktigaste dilemman vad gäller män och kvinnor, rika och fattiga, eller vid olika etniska och religiösa grupper?

Det genomfördes fyra plenarföreläsningar under de tre kongressdagarna med bla Prof. Kaare Cristensen, Danmark och Prof. Lars Nyberg, Sverige och fem "State of the art" föreläsningar med bla av Prof. Mike Nolan, UK, Prof. Mats Thorslund och Virpi Timonen, Finland/Irland. Det var dessutom 122 olika posters-utställningar som kunde besökas under de tre dagarna

Vid ett av de arton symposierna "Familjevårdare i välfärdsstaten" som modererades av lektor Tove Lindhardt Damsgaard gjordes fem olika presentationer. Ingela Månsson från Hjälpmedelsinstitutet(HI) inledde och berättade om det svenska nationella utvecklingsprogrammet "Teknologi för äldre". Mer än 100 olika samarbetsprojekt ingår i programmet vars huvudsyfte är att testa och utveckla ny teknologi för äldre och familjevårdare för att underlätta det dagliga livet. Information och kommunikationsteknologi (IKT) och ACTION är två av flera teknologier som testats och utvecklats för att kunna utgöra ett 24-timmars-stöd för familjevårdare.

Prof Mike Nolan och Senior researcher Tove Lidhardt Damsgaard
Prof Mike Nolan och Senior researcher Tove Lidhardt Damsgaard

 

Elizabeth Hanson (som blev förhindrad att delta) och Eva Gustafson från NkA presenterade under titeln "Stöd för anhöriga till äldre människor som flyttar till och bor i särskilt boende" (SÄBO) om Lokalt Blandade Lärande Nätverk (LBLN) Eva inledde med en kort översikt av forskningsläget och fortsatte med att presentera metoden LBLN och hur ett sådant nätverk genomförs samt avslutade med att lyfta fram några preliminära resultat från det pågående LBLN-arbetet med fokus på Anhöriga och Särskilt boende (SÄBO).

Eva Gustafson
Eva Gustafson

Den avslutande dagen presenterade bla Prof. Nolan en översikt av de senaste 25 årens utveckling samt vilka framsteg som gjorts i förståelsen för familjens situation och anhörigas erfarenheter inom familj- och anhörigvård. Nolan menar bla att offentlig vård och omsorg fortfarande är reaktiv och behöver utveckla metoder och arbetssätt som är mer proaktiva eller preventiva. Behovet av både informella och formella vård- och omsorgsinsatser kommer att öka och att utmaning blir att stöd- och hjälpinsatser inom vård/omsorg i högre grad måste anpassas till de äldre och de anhörigas individuella behov och preferenser. De insatser man inom offentlig vård och omsorg gör, behöver därmed i större utsträckning involvera anhörigvårdare och äldre vilket i sin tur kräver en utveckling av mer dyadiska eller triadiska synsätt, metoder och arbetssätt. Dvs att gå från ett professionellt fokus på enbart enskilda äldre och deras behov till mer systemiska förhållningssätt vilket möjliggör delaktighet, partnerskap och samarbete med både äldre, deras anhöriga och familjer för att möta deras behov av stöd och hjälp på ett sätt som de önskar.

Text och foto: Eva Gustafson

Senast uppdaterad 2013-05-15 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson