Inbjudan att svara på en enkät – en del av forskningsstudien ”Panelstudie om Anhöriga och äldres medverkan i forskning om åldrande och hälsa

Foto: Erik Skogh

Foto: Erik Skogh

Enkätstudien vänder sig till anhöriga och  ingår i forskningsprogrammet UserAge som handlar om brukarmedverkan i forskning. Till skillnad från att delta i en studie genom att t.ex. svara på en enkät eller bli intervjuad innebär detta att man samarbetar med forskarna i forskningens genomförande.

Det långsiktiga målet med forskningsprogrammet UserAge är att skapa bästa möjliga effekter av sådan brukarmedverkan. Målet med denna del av enkätstudien är att samla in information om olika uppfattningar om att anhöriga eller företrädare för intresseorganisationer aktivt medverkar i forskning.

Professor Susanne Iwarsson vid Institutionen för hälsovetenskaper, Medicinska fakulteten och CASE vid Lunds universitet (https://www.case.lu.se/) – har det vetenskapliga huvudansvaret för studien. Professor Elizabeth Hanson, vid Institutionen för Hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet och Nka deltar i forskningsprogrammet med särskilt fokus på anhörigas medverkan i forskning. Flera forskare är engagerade, med biträdande forskare, fil dr Oskar Jonsson som kontaktperson. Kantar Sifo står för datainsamling.

Du når enkäten via länken:
https://webcollection.tns-sifo.se/OdinServlet/TemplateRelatedFiles/1541513/welcome2.html?SurveyID=5836656753&Language=Swedish

Enkäten tar cirka 15 minuter att besvara och innehåller frågor om din syn på att anhöriga som vårdar en närstående aktivt medverkar i forskning.

Om du har fått en postal inbjudan och redan har svarat på denna enkät tackar vi dig varmt och ber dig att inte svara igen.

Möjliga följder och risker med att delta i studien

Vi bedömer att det inte föreligger några risker med att delta i studien. Skulle du efter det att du gett ditt medgivande till att delta välja att avbryta din medverkan medför detta inga som helst negativa konsekvenser för dig.

Vad händer med mina uppgifter?

Vi på Kantar Sifo och Lunds universitet behandlar dina svar och kontaktuppgifter i enlighet med GDPR och våra integritetspolicys*. Du kan också när som helst kontakta Lunds universitet för frågor. Dina svar kommer inte på något sätt att kunna kopplas till dig som person eller identifieras via de övergripande resultat som presenteras senare.

Om du väljer att svara på denna enkät kommer dina svar att skickas till Lunds universitet och endast användas för forskningsprojektets ändamål.

Hur får jag information om resultatet av studien?

Vill du ta del av resultaten och/eller medverka aktivt i vår forskning kommer det ges möjlighet till detta efter att du deltagit i enkätstudien.

Deltagandet är frivilligt

Deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta din medverkan utan att du behöver svara på varför.

Kontaktperson Kantar Sifo

Projektledare Mikaela Ekblad
Telefon 020 110 51 10
E-post mikaela.ekblad@kantarsifo.com
Kontaktperson Lunds universitet

Oskar Jonsson

Oskar Jonsson

Oskar Jonsson
Telefon 046 222 19 96
SMS/Mobil 072 711 24 25
E-post oskar.jonsson@med.lu.se

 

Ansvarig för studien

Susanne Iwarsson

Susanne Iwarsson

Susanne Iwarsson
Telefon 046 222 19 40
SMS/Mobil 070 317 31 11
E-post susanne.iwarsson@med.lu.se

Hör gärna av dig om du har några frågor!

https://www.lu.se/start/behandling-av-personuppgifter-vid-lunds-universitet

Kantarsifo.se/integritet

Senast uppdaterad 2019-10-31 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson