Handledning

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Nationellt kompetenscentrum anhöriga startade under våren 2021 handledning för personal som arbetar med digitalt anhörigstöd. Till hösten fortsätter möjligheten att byta erfarenheter och få ny kunskap. Syftet med träffarna är att:

 • stärka digitalt anhörigstöd inom kommuner, regioner och idéburna verksamheter.
 • öka kunskapen om digitalt anhörigstöd och i vilka forum det kan användas
 • möjliggöra för anhöriga att få digitalt stöd

Handledningen/erfarenhetsutbytet är öppet för alla som utövar anhörigstöd, oavsett huvudman.

1. Introduktion till digitalt anhörigstöd – Till dig som vill erbjuda digitalt anhörigstöd men är osäker på hur du använder tekniken.

30 september, klockan 14.30 – 16.00 testar vi Zoom

14 oktober klockan 14.30 – 16.00 testar vi Teams

28 oktober kl 10.00-11-30

 • Olika former av anhörigstöd
 • Att nå anhöriga/motivera dem att vara med i digitalt anhörigstöd
 • Att stödja anhöriga i den digitala mötesformen
 • Att leda grupper/möten/föreläsningar

2. Utveckling av arbetet med digitalt anhörigstöd - Till dig som redan erbjuder digitalt anhörigstöd.

21 oktober klockan 14.30 – 16.00
En god samverkan för att ge digitalt anhörigstöd
Marie-Louise Söderberg, SPF Seniorerna, projektledare för Tillsammans - mindre ensam, har tidigare varit med i projektet "Inte ensam" som var ett samarbete mellan Sveriges tre största pensionärsorganisationer. Marie-Louise kommer att berätta om projektet och särskilt lyfta "Ett samtal betyder så mycket" – en handbok för meningsfull telefonkontakt.

Daniel Harre, förbundsordförande för Spelberoendes Riksförbund.
Daniel kommer att berätta om varför de började med digitala möten och hur de gått från att se det som ett nödvändigt ont till en självklar del av sin verksamhet. Han kommer också att prata om deras blandade stödgrupper där både spelare och anhöriga är med.

Julia Svahn, Anhörigstrateg, Sundbybergs kommun
Anna Jepsen, Anhörigkonsulent, Stockholms stad
Anna och Julia kommer att berätta om på de sätt som de erbjuder digitalt anhörigstöd, både enskilt och i samverkan. Det gäller allt ifrån att de leder grupper och håller föreläsningar och har även under pandemin tvingats hittar nya vägar att stötta anhöriga, genom samverkan över kommungränser och idéburen verksamhet.

4 november klockan 14.30 – 16.00
Att utveckla anhörigstöd
Erfarenheter från digitala vårdmöten - hur kan den nya tekniken användas för att öka mervärdet i vården? Pär Eriksson, Folkhälsoepidemiolog på Region Kalmar, och doktorand vid Linnéuniversitetet med fokus på digital vård.

Erfarenheter från digitala vårdplaneringsmöten – utmaningar och möjligheter för patient, anhörig och vårdpersonal. Ann-Therese Hedqvist är ambulanssjuksköterska och specialistsjuksköterska inom vård av äldre och arbetar på ambulansen i Västervik parallellt med forskarstudier på Linnéuniversitetet Kalmar. Hennes doktorandprojekt och avhandlingsarbete handlar om Sömlösa vårdövergångar – samverkan för en god och säker vård för äldre med komplexa vårdbehov.

18 november klockan 14.30 – 16.00
Erfarenhets- och inspirationsutbyte
Välkommen till en träff där vi i grupper tillsammans diskuterar hur det digitala anhörigstödet kan utvecklas.

 • Vilka metoder fungerar?
 • Hur kan en god samverkan mellan olika aktörer utvecklas?
 • Vilka utmaningar finns i att ge digitalt anhörigstöd och hur kan de övervinnas?
 • På vilka sätt kan anhöriga nås?
 • Det här vill jag gärna diskutera och få hjälp med!

2 december klockan 14.30 - 16.00 Att utveckla anhörigstöd
Metoder, stöd och erfarenheter från Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Maria Nilsson, doktorand Nka
Jag kommer att presentera några axplock från senaste forskningen kring välfärdsteknik ur ett anhörigperspektiv och hur dessa rön skulle kunna omsättas i praktisk verksamhet. Jag kommer att ge exempel från forskningen kring anhörigas roll i relation till välfärdstekniken, om hur digital teknik används av familjer som ger vård och omsorg trots långa geografiska avstånd, samt sociala mediers roll för anhörigstöd.

Område anhöriga till personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning,
Ingrid Lindholm, möjliggörare/praktiker, Nka
Jag kommer bland annat att presentera höstens föreläsningsserie; Psykisk hälsa: Utvecklingen av stöd till anhöriga, och de dialogsamtal som följer upp de fem fristående föreläsningarna. Även arbetet i Utökat anhörigstöd som är en del av SKR:s satsning på psykisk ohälsa i projektet Kraftsamling psykisk ohälsa kommer jag att presentera.

Område anhöriga till personer med flerfunktionsnedsättning, Maria Blad, möjliggörare/praktiker Nka
Jag kommer att presentera Nka:s samtalsgrupper där föräldrar, mor- farföräldrar, syskon eller andra anhöriga möjlighet att träffas för att dela tankar och känslor om att vara anhörig till någon med flerfunktionsnedsättning. Jag kommer också att berätta om möjligheten för vuxensyskon att genom Nka delta i digital samtalsgrupp oavsett var i landet man bor. Det är anhörigkonsulenter från det nationella nätverket för vuxensyskon som är samtalsledare och under ett år har fem grupper startat.

Område anhöriga till äldre
Susanne Rolfner Suvanto Möjliggörare/Praktiker Nka
Jag kommer att berätta om det Blandade Lärande Nätverket som handlar om att ge stöd till anhöriga och stöd till kontakt mellan anhörig och närstående när man inte kan mötas fysiskt. Varför är det viktigt att utveckla detta stöd och vad har vi kommit fram till?

Område barn som anhöriga
ME-WE modellen kommer att presenteras. ME-WE är en förebyggande psykosocial och psykoedukativ insats för unga omsorgsgivare och består av gruppträffar och en mobilapp som används både under träffarna och emellan för att ge stöd och information.

Anmäl dig här:

Anmälan 18 november

Anmälan 2 december

För mer information och kontakt

Bild på Maria Blad
Maria Blad

Möjliggörare/praktiker, Anhöriga och funktionsnedsättning

072-465 80 46

Maria är socionom och har arbetat som kurator på Habiliteringen vid Riksgymnasiet för ungdomar med rörelsehinder, Bräcke diakoni. Hon har också bred erfarenhet av anhörigfrågor och har bland annat varit med och utformat två material att ha som utgångspunkt för samtal: Studiecirkelmaterialet "När jag inte längre är med" som vänder sig till föräldrar som har vuxna söner och döttrar med funktionsnedsättning, och samtalsmaterialet "Fokus på mig, Vuxensyskon" för den som är syskon till någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
Maria har mött många föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning genom att vara ledare för samtalsgrupper och föräldrahelger där föräldrar till barn med olika diagnoser har fått möjlighet att träffas.

Bild på Ingrid Lindholm
Ingrid Lindholm

möjliggörare/praktiker, Anhöriga och psykisk ohälsa

Senast uppdaterad 2021-11-04 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson