Lars-Torsten Larsson, avdelningschef vid Socialstyrelsen

Tidiga insatser gynnar barnen och deras familjer

Lars-Torsten Larsson, <br>avdelningschefen vid Socialstyrelsen

Lars-Torsten Larsson,
avdelningschefen vid Socialstyrelsen

Konferensen inleddes av, Lars-Torsten Larsson, avdelningschefen vid Socialstyrelsen som konstaterade att den här konferensen är viktig ur många olika perspektiv och att det är angeläget att det kommer fram mer kunskap kring hur stödet till de yngsta barnen ska utformas.

–Vi vet att tidiga insatser gynnar barn som är utsatta. Därför måste vi bli än bättre på att både identifiera de här barnen och deras familjer och ge det stöd som behövs.

Han pekade även på ett särskilt område där mer stöd behövs, vilket är till överviktiga, gravida kvinnor.

–Vi vet att nyfödda barn till överviktiga mödrar har större problem, jämfört med barn till normalviktiga mödrar, konstaterade Lars-Torsten Larsson.

Han pekade vidare på den viktiga satsning på vårdkedjan inom neonatalvården, som pågår. Där arbetar Socialstyrelsen för att ta fram ett förslag för att stärka vårdkedjan och kunskapsstödet vad gäller neonatalvåden.

Andra områden som Lars-Torsten Larsson lyfte fram var regeringens och SKL:s insatser i socioekonomiska utsatta områden för de grupper med sämst hälsa.
–Våra myndigheter har identifierat behov av stödjande insatser som t ex behov av att kartlägga barnhälsovårdens insatser, revidera vägledningar och ta fram metoder för hembesöksmodeller, som exempelvis Rinkebymodellen.

–Framförallt handlar det om att barnhälsovården måste ges stöd för att på ett ännu bättre sätt, och i så tidigt skede som möjligt, identifiera och bedöma barn som har särskilda behov, och likaså, kunna ge stöd till föräldrarna.


Avslutningsvis uppmanade Lars-Torsten Larsson till ett ökat samarbete mellan alla olika instanser som arbetar med små barn och deras föräldrar.
–Samverkan gynnar alla och bidrar till att vi kan få en bättre såväl mödravård, förlossningsvård och barnhälsovård, med mera. På så sätt bättre garantera späda barns rätt till hälsa och utveckling.

Senast uppdaterad 2018-11-12 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson