Kort sammanfattning - Anhöriga till personer med funktionsnedsättning

Nka:s kunskapsöversikter om anhöriga till personer med funktionshinder är en serie om tio översikter som publicerats på Nka:s webbplats. Serien, som är skriven av Ritva Gough, presenterades först i manusform för att sedan uppdateras efter synpunkter från exempelvis forskare, beslutsfattare, praktiker och anhöriga. De två avslutande översikterna är en sammanfattning samt en avslutande del med anhörigas egna livsberättelser, den sistnämnda är ännu inte utgiven.

I vilken utsträckning anhöriga ges stöd inom funktionshinderområdet är emellertid relativt outforskat. Ett undantag är stödet till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning. Det är emellertid betydligt svårare att finna kunskaper om anhörigas situation, deras erfarenheter och vilket stöd som erbjuds när småbarnstiden är över och barnen blivit vuxna och lämnat föräldrahemmet. Likaså finns det begränsad kunskap om anhörigas insatser till vuxna med funktionshinder. Under de senaste decennierna har forskningen inom funktionshinderområdet främst handlat om det offentliga stödet och hur personer med funktionshinder upplever detta stöd.

Syftet med kunskapsöversikterna är att sprida information om det aktuella kunskapsläget inom området. Målgrupper för översikterna är anhöriga, praktiker, studenter och beslutsfattare.

Kort sammanfattning av översikterna

  • Människor med funktionshinder i samhället – Tar upp begrepp och lagstiftning, FN:s barnkonvention för personer med funktionsnedsättning och barnets rättigheter, statistik, hälsa och några av vanliga diagnoser och funktionsnedsättningar.
  • Samhällets insatser från socialtjänst, skolan och försäkringskassan – Om samhällets insatser till människor med funktionsnedsättning och det indirekta stödet till anhöriga, kommunernas insatser, LSS-insatser, insatser inom skolan och hälso- och sjukvården samt stöd från Försäkringskassan enligt socialförsäkringsbalken.
  • Föräldrars behov av stöd och service när ett barn har funktionshinder – Om allvarlig skada, sjukdom eller missbildning hos det nyfödda barnet, professionellt synssätt på föräldraskap, psykiska påfrestningar, psykisk sjukdom, missbruks och beroendeproblem hos barn och ungdomar samt samhällets krav på föräldrarna.
  • Barn som anhöriga – Handlar om FN:s barnkonvention och barnperspektivet i Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen, hur många barn berörs, syskon i familjen, barns behov av stöd, unga omsorgsgivare och när en eller båda föräldrarna har intellektuella svårigheter.
  • Anhörigas stöd till vuxna med sjukdom eller funktionshinder – Tar upp anhöriga till vuxna med sjukdom eller funktionsnedsättning, anhörigas stöd till vuxna med förvärvad hjärnskada, återhämtning till vardagslivet utifrån den skadades perspektiv, anhörigomsorg efter stroke, anhöriga till yngre med demenssjukdom, anhöriga till vuxna med hörselskador, synskador och/eller talskador samt anhörigas stöd till vuxna med psykisk sjukdom.
  • Information och praktisk hjälp till anhöriga – Kunskapsöversikten behandlar informativt stöd – former, ansvar, behov och forskning kring information, praktisk hjälp till anhöriga, erfarenheter av personlig assistans, andra former av avlösning och avlastning, samhällets tillgänglighet, hjälpmedel och bostadsanpassning, arbete, fritid och delaktighet och föräldrars kontakt med förskola och skola.
  • Familjeinriktat stöd – I översikten presenteras några familjeinriktade stödformer i socialtjänsten och sjukvården som förutsätter anhörigas delaktighet och som också potentiellt kan fungera som anhörigstöd. Stöd till barn och ungdomar med funktionsnedsättning inkluderar allt som oftast föräldrar och även syskon involveras allt vanligare i stödet. Familjens roll i det psykopedagogiska stödet behandlas och det genomgående temat är professionella arbetssätt där familjen och anhöriga inkluderas och ses som en social resurs.
  • Samtalsstöd, rådgivning och erfarenhetsutbyte – Här presenteras erfarenheter av individuella krissamtal, professionellt samtalsstöd och rådgivning i form av utbildningsprogram. Andra anhörigprogram som behandlas är erfarenheter av stödgrupper för barn som har föräldrar med beroende- och missbruksproblem och erfarenheter av stödgrupper för syskon samt stödgrupper för vuxna. Översikten tar upp olika sorters samtal, rådgivning genom föräldrautbildning, erfarenhetsutbyte och anhöriggrupper samt stöd till anhöriga i familjer med missbruk.
  • Sammanfattning – Del nio är en sammanfattning av tidigare utgivna kunskapsöversikter.
  • Anhörigas berättelser – Avslutande delen i serien med anhörigas egna livsberättelser (ej ännu publicerad).

Senast uppdaterad 2016-02-19 av Fredrik Jansson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson