Webbutbildning för personal

Nka leder arbetet med att ta fram en webb-utbildning som riktar sig till personal i hälso– och sjukvård som möter barn som är anhöriga. Arbetet sker tillsammans med de fyra utvecklings-regionerna, och Västra Götalandsregionen har en framträdande roll genom att ta fram underlag.

– Det har visat sig att kunskapen om §2g hälso- och sjukvårdslagen och dess innebörd inte är tillräcklig, lagen har inte fått tillräckligt med genomslagskraft. Mycket bra arbete pågår ute i landet, men vi behöver göra mer för att nå ut till personalen och en webbutbildning är en del i det, säger Helene
Hardenstedt, projektledare Nka.

Webbutbildningen ska alltså öka kunskapen kring lagen, som säger att hälso- och sjukvården har en skyldighet att beakta barns behov av information, råd och stöd. Men den kommer också höja  kompetensen hos personalen som får verktyg för att ge barn och unga det stöd som de behöver.

"Våga fråga"

– Efter genomförd utbildning ska personalen veta att lagen finns.
Sedan handlar det mycket om att våga fråga. När de får in en patient ska de orientera sig om det finns barn i familjen. Det ska finnas en beredskap för att ta hand om barnen och möta upp deras behov av stöd. Sedan ska personalen underlätta föräldraskapet för patienten.

Utbildningen beräknas vara färdig under första halvåret 2014.

Senast uppdaterad 2013-11-21 av Gun Hjortryd, ansvarig utgivare Lennart Magnusson