Välbesökt inspirationsdag med goda exempel på anhörigstöd

Över 120 personer från kommun, landsting och olika brukarorganisationer deltog vid den inspirationsdag om anhörigstöd som nyligen arrangerades i Stockholm. Under dagen berättade olika brukarorganisationer om sitt arbete att stödja anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

Bakom konferensen stod Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH), Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Studieförbundet Vuxenskolan.

Eva Gustafson

Eva Gustafson

Nka svarade för konferensens två inledande föredrag. Först ut var Eva Gustafson, praktiker vid Nka och adjunkt på Linnéuniversitetet. Hon berättade om den 7,5-poängsutbildning om stöd för anhöriga till personer med psykisk ohälsa som genomförts i samarbete mellan Nka och Ersta Sköndal högskola.

Syftet med utbildningen är att ge grundläggande kunskaper om anhörigas erfarenheter, upplevelser och behov av stöd. 30 personer från hela landet har gått i 7,5-poängsutbildningen, varav majoriteten från den offentliga sektorn. Men även anhöriga som har en koppling till någon brukarorganisation har deltagit.

Som examensuppgift fick deltagarna i uppdrag att ta fram en plan för ett lokalt utvecklingsarbete för anhörigstöd. Under sitt föredrag presenterade Eva Gustafsson fyra sådana examensarbeten.

Samverkan ger bäst effekt

Eva Gustafson avlöstes på scenen av Mats Ewertzon som berättade om en nyligen publicerad kunskapsöversikt om stödjande insatser för anhöriga till vuxna personer med psykisk ohälsa. Mats Ewertzon är forskare på Nka och verksam som lektor vid Ersta Sköndal högskola

Mats Ewertzon

Mats Ewertzon

I kunskapsöversikten har Mats Ewertzon granskat 54 studier från Sverige och andra länder. Hans slutsats är att det är viktigt med professionellt stöd till anhöriga. Men lika betydelsefullt är det med stöd från andra anhöriga, det vill säga från människor med egen erfarenhet. En annan slutsats är att man bör samverka kring stödinsatserna för att uppnå bäst effekt.

Kunskapsöversikten kan beställas från Nka eller laddas ner på Nka:s webbplats.

Anhöriga vill bidra

Huvudtemat för inspirationsdagen var hur olika brukarorganisationer arbetar för att stödja anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Ulla Elfving Ekström från Schizofreniförbundet inledde temat med att presentera Anhörigprojektet – ett nationellt projekt som drivs av Schizofreniförbundet och NSPH.

Anhörigprojektet

Anhörigprojektet

Syftet med Anhörigprojektet är att uppmärksamma anhörigas situation och fördjupa förståelsen för hur man kan underlätta för de anhöriga. Ett annat syfte är att visa hur anhöriga kan vara en tillgång inom vård och omsorg.

Projektet har genomfört en enkät som besvarats av närmare 1 400 anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Svaren har sammanställts i rapporten "Vem hjälper den som hjälper?" och visar att anhöriga kan och vill bidra, men priset för detta blir ofta högt i form av stress, oro och egen sjukskrivning.

Inom ramen för projektet har Dalarna utsetts till pilotlän. Under programpunkten berättade representanter från Dalarna om det pågående utvecklingsarbetet. Till exempel har en länsövergripande temadag arrangerats för profession och anhöriga.

Mer information om Anhörigprojektet finns på NSPH:s webbplats (öppnas i nytt fönster). 

Satsar på studiecirklar

Conny Allaskog från SHEDO var på plats på inspirationsdagen för att presentera föreningens olika projekt med anhörigperspektiv. SHEDO (Self Harm and Eating Disorders Organisation) är en rikstäckande intresseförening som arbetar med frågor som rör självskadebeteende och ätstörningar.

Conny Allaskog

Conny Allaskog

En av satsningarna är det treåriga informationsprojektet Ego Nova som fokuserar på självskadebeteende och dubbelproblematiken självskadebeteende och ätstörningar. Projektet har bland annat tagit fram boken "Ibland finns inga enkla svar" som består av 15 intervjuer med drabbade, anhöriga och professionella.

SHEDO har också startar studiecirklar runt om i landet för anhöriga till personer med självskadebeteende. Hittills har tre cirklar genomförts och ytterligare ett tiotal är inplanerade. Syftet med utbildningarna är att stödja och hjälpa anhöriga. Utbildningen omfattar åtta träffar.

Mer information om SHEDO finns på organisationens hemsida (öppnas i nytt fönster).

Vill motverka stress

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras anhöriga. Sedan 2013 driver man projektet Egen styrka som presenterades av Kerstin Alm från Attention.

Kerstin Alm

Kerstin Alm

Syftet med det treåriga projektet är att identifiera de specifika svårigheter som föräldrar till barn med autismspektrumtillstånd upplever, och hjälpa föräldrarna att hitta strategier som motverkar stress och utbrändhet.

Projektet startade med en enkätundersökning som närmare 1 200 föräldrar besvarade. Åtta procent av dessa var pappor. Resultatet har presenterats i rapporten "Till slut tar man slut". Förutom enkätundersökningen har man även producerat flera böcker och filmer.

Mer information om projektets olika delar finns på Attentions hemsida (öppnas i nytt fönster).

Fyra olika program

Temat för dagen avslutades med en presentation av Schizofreniförbundets utbildningsprogram Prospect. Det består av ett gemensamt program samt tre program som riktas till olika målgrupper; anhöriga, själverfarna och profession. Utbildningsprogrammet presenterades av bland andra Anki Bard Sandström från samarbetspartnern Studieförbundet Vuxenskolan.

Prospect

Prospect

Störst erfarenhet har Schizofreniförbundet av utbildningsprogrammet för anhöriga. Det omfattar åtta träffar med fokus på bland annat psykisk sjukdom, påfrestningar, stress, förlust och sorg, hantering, stödnätverk och förändring.

Mer information om Prospect finns på Schizofreniförbundets webbplats (öppnas i nytt fönster). 

Dialog och omstart

Inspirationsdagen avslutades med en paneldiskussion med rubriken "Hur går vi vidare?" I diskussionen deltog Lennarth Johansson, Socialstyrelsen, Anki Sandberg, NSPH, Mikael Malm, SKL, och Mats Ewertzon, Nka.

Under diskussionen konstaterades bland annat att anhörigfrågorna fortfarande sorteras "vid sidan om" i vård och omsorg. SKL har till exempel inte fokuserat på anhörigstöd, sade Mikael Malm. Han betonade att det finns mycket att göra för att stödja kommuner och landsting i detta arbete.

Expertpanel

Expertpanel

Anki Sandberg menade att det är fel att tro att anhöriga saknar betydelse i vården och omsorgen av närstående – de deltar men på ett osynligt sätt. Hon framförde att de höga sjukskrivningstalen bland anhöriga ska ses som en larmklocka.

Utvecklingen inom området anhörigstöd har dock kommit igång de senaste åren. Mats Ewertzon berättade att det idag finns kunskap om anhörigstödjande åtgärder, det gäller nu att sprida och implementera dem. Han lyfte fram Nka som en aktiv part i detta arbete, både nationellt och regionalt.

Lennart Johansson menade att om de anhöriga och familjen ska bli mer delaktiga krävs det en stor attitydförändring inom vård och omsorg - att man till exempel inser att föräldern till ett barn med funktionsnedsättning faktiskt är experten på det här barnet. För att nå denna förändring, denna omstart, behövs en dialog där bland annat brukarorganisationerna har en viktig roll, betonade han.

Mats Ewertzon, Anki Sandberg, Eva Gustafson

Mats Ewertzon, Anki Sandberg och Eva Gustafson

Hela konferensen har spelats in och de olika föredragen finns tillgängliga på Nka Play.

Sammanställt av Mats Ewertzon och Eva Gustafson

Senast uppdaterad 2015-12-16 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson