Undersökning om hur personer med NPF och deras anhöriga påverkats av covid-19

Riksförbundet Attention har gjort en enkätundersökning för att få en bild av hur situationen för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, och deras anhöriga har påverkats av coronaviruset.

Enkäten genomfördes 30 mars till 5 april 2020 och skickades ut till Attentions medlemmar. Nu har de 2050 enkätsvaren sammanställts. I rapporten "Rutinerna slås sönder och plötsligt står vi helt utan stöd" framgår det att många upplever att livssituationen är tuffare nu än tidigare.

Bland de svarande fanns både anhöriga till personer med NPF och personer som själva har en NPF-diagnos. 39 procent uppgav att deras situation har påverkats i hög grad och 40 procent menar att de påverkats i viss utsträckning av coronaviruset. 8 procent svarade att de inte är särskilt påverkade och knappt 1 procent menade att de inte alls har påverkats av den rådande situationen. De resterande 12 procenten uppgav att deras situation delvis har påverkats.

Coronaviruset har bland annat gjort att rutiner har kastats omkull. Flera av de svarande nämner att isoleringen leder till ökad stress och att den psykiska hälsan har påverkats av situationen. Brister i stöd från skola, arbete och andra insatser ses också som stora bidragande faktorer till att situationen blivit svårare.

"Av våra medlemmars enkätsvar framgår att de förändringar som följt i krisens spår påverkar vardagen på många olika sätt. Redan kända problem har förvärrats och om ingenting görs riskerar det att påverka målgruppen långt efter coronakrisens slut", skriver Attention i rapporten.

Attention ger avslutningsvis några förslag på åtgärder. De tycker bland annat att det behövs mer anpassad information så att alla kan förstå de regler och begränsningar som införs (personer med språkstörningar har särskilda behov). Attention lyfter även att det bör finnas utökad möjlighet till rådgivning på distans från till exempel BUP, psykiatrin och Arbetsförmedlingen, samt att det bör ges pedagogiskt stöd till barn och föräldrar när undervisningen inte längre sker på plats i skolan.

Här kan du läsa hela rapporten 

Senast uppdaterad 2020-05-15 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson