Studie om anhörigas upplevelser

Begreppet medberoende kan användas för att öka förståelsen för hur anhöriga påverkas av närståendes psykiska ohälsa. Det konstateras i studien "Att tippa på tå" som genomförts vid institutionen för socialt arbete på Göteborgs universitet.

Studien är baserad på djupintervjuer med anhöriga till personer med diagnoser som till exempel bipolaritet, psykossjukdomar och personlighetsstörningar. Syftet var att undersöka hur de anhöriga påverkades av interaktionen med sina närstående.

Studien visar att interaktionen ofta är problematisk, och att de anhöriga utsätts för många belastande situationer. Vidare konstateras att begreppet medberoende – som brukar användas inom missbruksvården – även är användbart i samband med anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Författarna menar att begreppet medberoende kan användas av professionella inom socialt arbete för att öka förståelsen för hur mycket den närståendes psykiska ohälsa styr de anhörigas liv.

Flera anhöriga uppgav att de behövde skapa en fysisk distans till den närstående för att kunna värna om sin egen psykiska hälsa. Samtidigt upplevde de anhöriga ett tryck från samhället att stötta sin närstående – trots att ett i stort sett obefintligt anhörigstöd.

Mer information

Studien är en kandidatuppsats och titeln är "Att trippa på tå - En kvalitativ studie om anhöriga till närstående med betydande psykisk ohälsa". Ta del av den här (öppnas i nytt fönster).

Senast uppdaterad 2018-05-15 av Barbro Falk, ansvarig utgivare Lennart Magnusson