Stödinsatser för våldsutsatta barn

iRisk är ett forskningsprojekt som startade 2012 på uppdrag av Socialstyrelsen. Syftet med
projektet är att förbättra möjligheterna för barn som lever med våld i sin familj att få sin situation uppmärksammad och giltiggjord, samt att barn som får kontakt med socialtjänsten, socialtjänstanknutna verksamheter eller BUP ska få insatser som svarar mot barnens behov av skydd, stöd och behandling. I projektet samverkar Göteborgs, Karlstads och Örebro universitet samt Mälardalens Högskola.

Rapporten kan du ladda ner här

Senast uppdaterad 2015-06-25 av Gun Hjortryd, ansvarig utgivare Lennart Magnusson