Pressmeddelande: World Mental Health Day 2018: Låt oss arbeta tillsammans för att främja god mental hälsa för unga omsorgsgivare!

Onsdagen den 10 oktober är det dags för "World Mental Health Day" och Linnéuniversitet och Nationellt kompetenscentrum anhöriga - Nka vill slå ett extra slag för årets tema - Ungdomar och psykisk hälsa i en föränderlig värld. Unga omsorgsgivare utgör en särskilt utsatta grupp ungdomar gällande psykisk oro och sjukdom men det är i stor utsträckning okänt.

Till unga omsorgsgivare räknas personer under 18 år som ger vård till en familjemedlem eller en vän, som till exempel har en kronisk sjukdom, ett funktionshinder, är sköra och missbrukar. De tar på sig ett ansvar som vanligtvis är förknippat med att vara vuxen.

Att vara ung omsorgsgivare utgör en riskfaktor för ens mental hälsa. Det kan vara övermäktigt att axla ansvaret för omsorgen och samtidigt hantera de utmaningar det uppväxten innebär. Jämfört med sina kamrater tenderar unga omsorgsgivare att uppleva lägre livstillfredsställelse, mer stress och ångest, högre förekomst av depression och andra psykiska problem samt svårigheter med sin skolgång.

Det är unga omsorgsgivares rätt att få bästa möjliga stöd när det gäller sin psykiska hälsa. Men för att nå dit krävs ett särskilt, skräddarsytt stöd. Vikten av riktade stödprogram för att förbättra och värna den psykiska hälsan hos unga omsorgsgivare har uttryckligen framhållits av det Europeiska nätverket för Barnombudsmän i deras uttalande om barns mental hälsa, antagen den 21 september 2018.

På internationell nivå växer också medvetenheten om vikten av tidiga interventioner och förebyggande åtgärder. ME-WE-projektet - som finansieras av EU inom ramen för Horizon 2020-programmet och koordineras av Linnéuniversitetet syftar till att bidra till detta genom att stärka de unga omsorgsgivarnas motståndskraft och deras sociala stöd.

ME-WE -projektet kommer att utveckla innovativa, psykosociala insatser i samråd med de unga omsorgsgivarna själva och en grupp av intressenter från utbildnings-, social-, hälso- och sjukvårdssektorn där alla ingår som lika partner. Detta samordnade tillvägagångssätt ligger i linje med WHO: s rekommendation om att kunna erbjuda övergripande, integrerade stödprogram gällande ungdomars mentala hälsa som inbegriper social-, hälso- och utbildningssektorn. WHO betonar även att förebyggandet av psykisk ohälsa hos ungdomar börjar med en bättre förståelse och understryker lärarens roll när det gäller att hjälpa unga att utveckla de färdigheter som krävs för att bättre klara av vardagen.

När det gäller unga omsorgsgivare har en stödjande skolmiljö visat sig vara en av de positiva faktorer som bidrar till en god mental hälsa. Skolans roll är därför avgörande och utgör ryggraden i projektet Edy-Care som koordinerats av Linnéuniversitetet/Nka och finansierats genom "EU Erasmus +"-programmet. Edy-Care syftar till att stärka lärarna så att de kan identifiera och stödja unga omsorgsgivare i sina klasser.

Linnéuniversitetet och Nka i samverkan med Eurocarers och partners kommer att använda forskningsresultaten från dessa projekt för att uppmuntra till utveckling av evidensbaserad policy och praxis som erkänner och stödjer unga omsorgsgivare.

Med anledning av denna speciella dag uppmanar vi beslutsfattare och berörda från utbildnings-, social- och hälsovårdssektorn att göra vad som står i deras makt för att ta de unga omsorgsgivarna från en utsatt position till en spirande tillvaro där de kan blomstra som människor. Att säkerställa en god psykisk hälsa för unga omsorgsgivare kommer att gynna inte bara dem själva utan hela samhället och samhällsekonomin.

För mer information och kontakt

Bild på Elizabeth Hanson
Elizabeth Hanson

FoU-ledare och forskare

Elizabeth Hanson är sjuksköterska och har disputerat inom området palliativ vård. Hon har tidigare arbetat som klinisk lektor i Canada och lektor och forskningsledare inom ACTION-projektet vid Universitet i Sheffield, England. Vid millenniumskiftet flyttade hon till Sverige och arbetar nu som professor vid Linnéuniversitetet och vetenskaplig ledare vid FoU Sjuhärad - Välfärd, Högskolan i Borås. Under sin yrkesverksamhet har hon arbetat med forskning, utveckling och utbildning inom äldrevård och anhörigstöd med ambitionen att forska och utveckla nya innovativa tjänster för äldre och deras anhöriga i samverkan med såväl äldre med kroniska sjukdomar och deras anhöriga som vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare. Elizabeth var en av initiativtagarna till ansökan om att få driva det nationella kompetenscentret för anhörigfrågor.

Bild på Lennart Magnusson
Lennart Magnusson

Verksamhetschef och forskare

Lennart Magnusson, sjuksköterskaoch docent har disputerat med en avhandling om design av en IT-baserad stödtjänst, ACTION för äldre med kroniska sjukdomar och deras anhöriga i partnerskap med de äldre, deras anhöriga och vård- och omsorgspersonal. Lennart har tidigare arbetat som vårdlärare, studierektor, klinikföreståndare och vårdutvecklare. Sedan 1996 har han arbetat som projektledare för en flertal nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom äldre och anhörigområdet. Han är anställd vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet och Vårdvetenskapliga institutionen och ÄldreVäst Sjuhärad vid Högskolan i Borås. Lennart var en av initiativtagarna till FoU-enheten ÄldreVäst Sjuhärad och till ansökan om att få driva det nationella kompetenscentret för anhörigfrågor

 

Senast uppdaterad 2018-10-09 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson