Nypublicerad forskning om stöd och uppföljning inom ideella organisationer

Nyligen publicerades den vetenskapliga artikeln "Support for Children as Next of Kin and Systematic Follow up - Group Leaders' and Managers' Perspectives Within Non-profit Organizations in Sweden". En svensk intervjustudie som belyser hur ideella organisationer arbetar med stöd för barn som anhöriga – och hur stödet följs upp.

I samverkan mellan Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Linnéuniversitetet har forskarna Åsa Carlsund, Pauline Johansson, Ulf Hammare och Elizabeth Hanson genomfört en intervjustudie som belyser hur ideella organisationer arbetar med stöd för barn som anhöriga – och hur stödet följs upp.
I september publicerades forskningen i den vetenskapliga tidsskriften "The Open Family Studies Journal".

Barnfokus och tillit viktigt

I studien – som kan översättas till "Stöd till barn som anhöriga – och systematisk uppföljning – gruppledare och chefers perspektiv inom ideella organisationer i Sverige" har forskarna undersökt om hur de ideella organisationerna arbetar med att ge stöd till dessa barn och hur de följer upp resultatet av det stöd de ger. Sammanlagt genomfördes 20 intervjuer i fokusgrupper med 49 chefer och gruppledare. Resultaten indikerade att fokus på barnen, att barnen får utbildning/kunskap om sin situation, känner trygghet och tillit var de absoluta huvuduppgifterna för organisationerna. Nämnda faktorer var också de främsta anledningarna för barnen att vara med i de stödjande aktiviteterna.

Behov av stöd och utbildning

Tio svenska ideella organisationer deltog i studien. De berörda organisationerna hade en stor arbetsbörda med begränsade resurser - samtidigt som barnen som sökte behövde få hjälp av organisationerna ökade i antal. Flera av de intervjuade cheferna uttryckte en oro för att inte kunna behålla finansieringen om organisationen inte kunde visa på effekterna av verksamheten.
De flesta av organisationerna som deltog i studien använde någon form av uppföljning – samtidigt som det fanns en stor variation i hur uppföljningsarbetet bedrevs.
Studiens slutsats är att det finns ett stort behov av stöd och utbildning för att införa systematisk uppföljning bland de ideella organisationerna. Det finns också utrymme för förbättring i fråga om att fånga upp barnens röster i uppföljningsarbetet. Vidare bör politiker och beslutsfattare bli medvetna om behovet av insatser för de som arbetar med systematisk uppföljning.

Senast uppdaterad 2017-09-13 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson