Ny rapport: Från mottagare till medskapare

Patienters och närståendes erfarenheter, kunskaper och resurser behöver tas tillvara på ett bättre sätt i hälso- och sjukvården.

Personcentrering innebär att utgå från individens behov och resurser
För att göra vården mer personcentrerad behövs ett mer systematiskt utvecklingsarbete i hela hälso- och sjukvårdssystemet – allt från vårdens medarbetare som möter patienter, till deras chefer och till högsta ledningar i landsting och regioner. Det behövs också ett perspektivskifte där vi går från att se patienten som en mottagare till en medskapare, från en fragmentisering av vården till ett helhetsperspektiv och från färdiga lösningar till mer individanpassning.

Syftet med rapporten är att vägleda och inspirera
Rapporten baseras till stor del på internationell forskning om fungerande sätt att öka personcentreringen. Syftet är att vägleda och inspirera beslutsfattare, vårdpersonal och patientföreträdare i arbetet med att skapa en mer personcentrerad vård.

Klicka här för att läsa rapporten på www.vardanalys.se

Källa: www.vardsanalys.se

Senast uppdaterad 2018-11-14 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson