Ny kunskapsöversikt: Stöd till anhöriga i samband med palliativ vård i hemmet

Stöd till anhöriga i palliativ vård

Kunskapsöversikten bygger på en litteraturgenomgång av internationella och nationella vetenskapliga studier inom området. Den kartlägger de olika typerna av stöd som finns tillgängliga för anhöriga till personer som får vård i livets slutskede och bor hemma. Kunskapsöversikten är viktig ur ett anhörigperspektiv då anhöriga i den typen av situationer är en grupp som ofta ställs inför stora utmaningar – att försöka förlika sig med den förestående förlusten av någon de älskar, samtidigt som de vill se att den sista tiden i livet ska blir så bra som möjligt. Samtidigt, mitt i dessa existentiella frågor tar de anhöriga ofta en betydande vårdande roll för sin närstående, men anhöriga blir sällan tillfrågade om vilka typer av hjälp och stöd som de själva behöver och önskar.

Kunskapsöversikten belyser att större delen av forskningen om stöd hittills har fokuserat på den praktiska vårdtiden i hemmet. Kunskapsluckor finns när det gäller studier om tidigt stöd eller den närståendes diagnosfas samt stöd vid dödsfall för den anhörige och efterlevandestöd. Slutligen, den lyfter också vikten av en mer integrerad palliativ vård där kunskap från områden som palliativ vård, geriatrik, hemsjukvård, socialtjänst med flera kombineras. På så sätt kan ett bredare spektrum av stödformer skapas och införas

Författare till kunskapsöversikten är Ingrid Hellström, biträdande professor, demenssjuksköterska, Jonas Sandberg, docent, sjuksköterska från Ersta Sköndal högskola, Joakim Öhlén, professor, sjuksköterska från Sahlgrenska akademin och Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet tillsammans med Elizabeth Hanson från Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

Läs kunskapsöversikten

Senast uppdaterad 2018-05-17 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson