Ny doktorsavhandling från Karlstad universitet: Skolsköterskans möjlighet att upptäcka och stödja barn som far illa eller riskerar att fara illa

Logotyp: Karlstad universitet

En ny doktorsavhandling från Karlstad universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Institutionen för hälsovetenskaper, av Lisbet Engh visar att skolsköterskan har stora möjligheter att upptäcka om barn och unga är utsatta och far illa eller om de befinner sig i en risksituation.

Doktorsavhandlingen är gjord av Lisbet Engh, sjuksköterska, som bl a har arbetat på infektions- och barnkliniken inom landstinget i Värmland, samt som skolsköterska och verksamhetschef för medicinska elevhälsan i Karlstads kommun.

Avhandlingen pekar på att många barn som far illa eller riskerar att fara illa inte upptäcks i tid och därför inte får det stöd de behöver. Skolsköterskan möter alla elever vid regelbundna hälsobesök och får därmed kunskap om elevernas hälsa och livssituation.
Avhandlingens övergripande syfte var att öka kunskapen om skolsköterskans möjlighet att upptäcka barn som far illa eller riskerar att fara illa samt initiering av stödinsatser. Avhandlingen grundar sig på fyra delstudier, som baseras på fokusgruppsintervjuer och populationsdata från elevhälsodatabasen ELSA.

För att stödinsatser ska kunna initieras måste barnet våga avslöja sin utsatthet eller att den upptäcks på annat sätt. Hinder för upptäckt och stöd som uppmärksammades var framförallt tillitsbrist, undvikande, starka känslor och bristande dokumentation. Dessa hinder hade delvis sin grund i organisationen av elevhälsoarbetet och bristande resurser, vilket även påverkade samverkan såväl internt inom skolan som externt med andra aktörer såsom socialtjänst samt övrig hälso- och sjukvård.

Läs mer:
http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:1193284/FULLTEXT02.pdf

Senast uppdaterad 2018-08-20 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson