Nka:s arbete under Almedalsveckan

Foto Almedalen av Linnea Bengtsson

Nu har även detta års almedalsvecka kommit och gått lika snabbt och intensivt som vanligt. Nka har såklart varit på plats och deltagit i ett antal seminarier, de flesta av dem kan du se här på Nka Play. Seminarierna har handlat om barns vård av föräldrar, hur anhöriga påverkas av ökade sjukskrivningar, anhöriga till personer med psykisk ohälsa, stress, framtiden för hälso- och sjukvården, och hur anhöriga påverkas av informellt omsorgsgivande.

Ett av Nka:s övergripande verksamhetsmål är att samla in, strukturera och sprida kunskaper och erfarenheter på anhörigområdet. Under almedalsveckan finns det goda möjligheter till att samla in kunskap och erfarenhet som finns bland professionella inom vården, särskilda organisationer, och anhöriga som medverkar. Den största möjligheten ligger dock i att kunna sprida kunskap och erfarenhet till beslutsfattare, professionella inom vården, och deltagare i stort. Trots att 671 evenemang behandlar barn och unga, äldre eller vård och omsorg är det oroväckande sällan som anhöriga kommer på tal i några av dessa 671 evenemang. Därför är det viktigt att Nka tillsammans med samarbetspartners ser till att göra sitt yttersta för att lyfta anhöriga och frågor som rör dem.

Foto från Almedalen av Linnea Bengtsson

Deltagandet på seminarier är inte det enda sättet som Nka försöker lyfta anhörigfrågan i Almedalen. Under veckan när så många politiker och beslutsfattare är på plats finns det även goda möjligheter till att prata på tu man hand med dessa om just anhöriga och hur framtidens anhörigstöd kan se ut. De informella mötena kan många gånger spela lika stor roll som de formella seminarierna när det gäller påverkansarbete.

Under flertalet av seminarierna och mötena har Nka lyft fram tre saker som ofta är särskilt svåra för anhöriga. Den första är ekonomin eftersom många tvingas gå ned i tid vilket påverkar deras inkomster på kort sikt men det påverkar även pensionen på lång sikt. Den andra är möjligheten att förena arbete med sin roll som anhörig. Många gånger kan arbetet och förstående kollegor såväl som chefer vara en stor tröst i sig. Den tredje är den egna hälsan som kan påverkas negativt av att vara anhörig. Här finns stora möjligheter att påverka och försöka få till stånd åtgärder som syftar till att förbättra dessa tre punkter. Det är särskilt viktigt då vi idag ser att anhöriga ger mer stöd än tidigare och jämfört med 2011 upplever fler anhöriga att deras stödinsatser påverkar hälsan negativt, enligt en studie Nka har gjort i samarbete med SCB.

Foto från Almedalen av Linnea Bengtsson

Ett sätt att utveckla arbetet är att se till att anhörigfrågor lyfts inom fler områden än inom vården. En nationell anhörigstrategi med bakomliggande utgångspunkt att anhöriga ska ha samma möjligheter som andra medborgare ur ett livsloppsperspektiv kan bidra till detta. Strategin ska se till att anhöriga har valfrihet att bestämma om de vill ta på sig en anhörigvårdarroll och se till att de har samma möjligheter till utbildning, arbete och social delaktighet oberoende av kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Tack vare vår medverkan i Almedalen har vi kommit en liten bit längre på vägen, nu gäller det att fortsätta att arbeta för framtidens anhörigstöd.

Senast uppdaterad 2019-08-12 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson