Nka välkomnar regeringens beslut att ta fram en nationell anhörigstrategi

Socialminister Lena Hallengren

Socialminister Lena Hallengren

–De senaste åren har vi arbetat intensivt för att få till stånd en nationell anhörigstrategi. Nu välkomnar vi regeringens beslut, säger Nka:s verksamhetschef Lennart Magnusson

– Den omsorg och de insatser som många anhöriga idag ger är viktigt för välfärden. Dessa frågor behöver uppmärksammas och en nationell strategi för anhöriga behövs, säger Lena Hallengren i ett pressmeddelande från regeringen.

Cirka 1,3 miljoner vuxna personer i Sverige ger omsorg till någon nära anhörig, många i sådan omfattning att det inverkar negativt på arbetet och den egna livskvaliteten. Under 2018 utarbetade Nka ett underlag till nationell anhörigstrategi som tidigare i år presenterades för socialdepartementet.

I strategin slås fast att anhöriga ska ha ha valfrihet att bestämma om de vill ta på sig en anhörigvårdarroll, samt ha likvärdiga möjligheter till utbildning, arbete och social delaktighet oberoende av kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

–Utgångspunkten i strategin är att anhöriga som ger omsorg ska ha samma möjligheter som andra medborgare ur ett livsloppsperspektiv, säger Lennart Magnusson och betonar att en nationell anhörigstrategi är ett viktigt steg för att öka stödet och förbättra situationen för anhöriga.

I ett pressmeddelande från regeringen slås fast att anhöriga spelar en viktig roll, inte minst för många äldre som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning behöver olika former av stöd och omsorg.

Prioriterar finansiell och social trygghet

Nka:s strategi, som under 2018 utvecklades genom djupintervjuer med anhöriga, personal och beslutsfattare, lyfter fram ett tydligt behov av en nationell anhörigstrategi. De områden som anhöriga och personal inom vård- och omsorg prioriterar högst är finansiell och social trygghet, utbildning för berörda personalkategorier för att kunna möta anhörigas behov och skapa ett evidensbaserat anhörigstöd.

Andra områden som Nka pekar ut i sin anhörigstrategi är en harmonisering av anhörigstödet nationellt samt även bättre samverkan mellan kommun och landsting, något som särskilt berörda beslutsfattare har pekat på. Även regeringen lyfter fram att det är angeläget att samspelet mellan anhöriga, äldreomsorgen och hälso- och sjukvården fungerar.

Regeringen har i augusti i år även tagit initiativ till att det ska införas en fast omsorgskontakt i hemtjänsten och tillsatt en utredning. En fast omsorgskontakt innebär att det ska vara reglerat i lag att det ska finnas en namngiven kontaktperson som både omsorgstagaren och dennes anhöriga kan vända sig till.

Nka:s anhörigstrategi innefattar en åtgärdslista på tio punkter:

  • Säkra finansiell och social trygghet – egen ekonomi och pension.
  • Balans mellan förvärvsarbete och vård av närstående.
  • Förebyggande åtgärder för att motverka ohälsa hos anhöriga.
  • Anhöriga som samarbetspartners inom vård och omsorg.
  • Utbildning av personal inom kommun och landsting som möter anhöriga.
  • Utbildning och träning för anhöriga samt validering av anhörigas färdigheter.
  • E-tjänster och välfärdsteknologi som anhörigstöd.
  • Möta anhörigas behov och utveckla ett evidensbaserat anhörigstöd.
  • Samverkan mellan kommun och landsting.
  • Säkra barnrättsperspektivet – barn och unga som anhöriga.

Text: Agneta Berghamre Heins

Foto: Simon Heins

För mer information och kontakt

Bild på Lennart Magnusson
Lennart Magnusson

Verksamhetschef och forskare

Lennart Magnusson, sjuksköterskaoch docent har disputerat med en avhandling om design av en IT-baserad stödtjänst, ACTION för äldre med kroniska sjukdomar och deras anhöriga i partnerskap med de äldre, deras anhöriga och vård- och omsorgspersonal. Lennart har tidigare arbetat som vårdlärare, studierektor, klinikföreståndare och vårdutvecklare. Sedan 1996 har han arbetat som projektledare för en flertal nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom äldre och anhörigområdet. Han är anställd vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet och Vårdvetenskapliga institutionen och ÄldreVäst Sjuhärad vid Högskolan i Borås. Lennart var en av initiativtagarna till FoU-enheten ÄldreVäst Sjuhärad och till ansökan om att få driva det nationella kompetenscentret för anhörigfrågor

 

Senast uppdaterad 2019-09-23 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson