Metoder & Verktyg

I samband med Anhörigriksdagen publicerade Nka sidan Metoder & Verktyg som innehåller evidensbaserade metoder och verktyg som kan användas i utvecklingen av anhörigstödet och i det direkta stödet till anhöriga.

Blandade lärande nätverk är en metod där anhöriga, personal, beslutsfattare och andra intresserade arbetar tillsammans för att lära av varandra och utveckla verksamheten och stödet till anhöriga tillsammans. De Blandade lärande nätverken leds av forskare och praktiker vid Nka. Metoden och utvärderingsresultat finns presenterad i en informationsfilm och i rapporter och artiklar som kan laddas ner.

COAT, Carers Outcome Agreement Tool, är ett vetenskapligt framtaget instrument för planering, uppföljning och utvärdering av stöd till anhörigvårdare. Det färdiga instrumentet består av tre frågeformulär och baseras på områden identifierade som viktiga av anhöriga som stödjer, hjälper och vårdar en närstående. Till varje område hör en stödplan för planering av åtgärder, uppföljning och utvärdering av den överenskomna hjälpen. En användarguide som vänder sig till de anhöriga och en manual som vänder sig till vård- och omsorgspersonalen har utarbetats. Metoden finns presenterad i en informationsfilm och material och rapporter som kan laddas ner.

Lärande och stödjande nätverk för anhöriga till barn och unga med flerfunktionsnedsättning möts via webben och utbyter erfarenheter och lär av varandra. Nätverken leds av erfarna praktiker hos Nka. Via en enkel webblösning träffas grupperna vid för dem lämpliga tidpunkter. Förutom dator, Internet, webbkamera och headset krävs ingen ytterligare utrustning eller programvara. Filmer som visar tillämpningen presenteras.

Studiecirkeln När jag inte längre är med vänder sig till föräldrar som har vuxna söner och döttrar som har funktionsnedsättning. Studiecirkeln är ett sätt för föräldrarna att närma sig frågan om framtiden och få samtala med andra i liknande situation. Studiecirkeln ger också kunskap och information vilket kanske kan bidra till att man kan känna sig något tryggare. Bräcke diakoni har utvecklat och validerat studiecirkeln med finansiering av Allmänna Arvsfonden i samverkan med Anhörigas Riksförbund och Nka. Studiecirkeln finns presenterad i en informationsfilm och studiecirkelmaterialet och handledning finns att ladda ner.

Systematisk uppföljning är ett utvecklings- och forskningsprojekt och vänder sig till verksamheter inom hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg och idéburna organisationer. Det arbete som Nka och Linnéuniversitetet i samverkan med Jönköpings universitet har gjort under de senaste åren för att vidareutveckla insatser till barn som anhöriga till en förälder eller vårdnadshavare med svårigheter till följd av psykisk eller somatisk ohälsa, psykisk funktionsnedsättning, eller missbruk. Systematisk uppföljning kan användas i de flesta verksamheter. Föreläsningar, informationsfilm och rapporter finns att se och ladda ner.

Se trailern om Metoder & Verktyg

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)
Klicka här för att läsa mer om Metoder & Verktyg!

Senast uppdaterad 2016-05-09 av Fredrik Jansson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson