"När vi stödjer föräldrar, stödjer vi även barnet"

Socialminister Lena Hallengren

Socialminister Lena Hallengren

–Ska barnen vara framtiden måste vi ge dem en bra start i livet. Det förebyggande arbetet måste komma tidigt, likaså insatser till familjer i behov av extra stöd. Det fastslog socialminister Lena Hallengren när hon öppningstalade på konferensen: "Värna våra yngsta – späda barns rätt till hälsa och utveckling", som arrangerades i oktober av Nka, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Linnèuniversitetet på Folkets hus i Stockholm.

–Det absolut viktigaste är att vi utvecklar universella stödinsatser, parallellt med stödinsatser för familjer som har särskilda behov av det. Man måste verka på alla nivåer i samhället och inte minst ha politiskt stöd för att alla barn ska ha rätt till hälsa och utveckling, slog socialminister Lena Hallengren fast.

Konferensen "Värna våra yngsta", 7-8 oktober, satte ljuset på späda barn som anhöriga. Konferensen riktade sig till alla som möter blivande föräldrar, späda barn och deras föräldrar inom mödra- och barnhälsovården, socialtjänst, och barn- och ungdomspsykiatri med flera. Även forskare och beslutsfattare deltog under konferensen, som samlade cirka 500 deltagare.

Lena Hallengren tog även upp den nationella strategin för ett stärkt föräldraskap och betonade bland annat att ett förebyggande arbete bidrar till att frigöra mer resurserna till föräldrastöd. Hon pekade på Rinkebymodellen som ett exempel på ett bra arbetssätt.

–Det är viktigt att kunna arbeta med det som anses lyckosamt och se till att det får spridning. Hon lyfte vidare fram betydelsen av att Barnkonventionen blir lag 1 januari 2020.

Ta del av reportage, konferensdokumentation och inspelade föreläsningar från konferensen

Senast uppdaterad 2019-11-11 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson