Lnu och Nka doktorander på konferens i Sheffield i stort internationellt forskningsprogram Sustainable Care: Connecting People and Systems

Bakre raden från vänster: Robin Fabrin-Petersen, University of Ljubljana, Joana Vicente, Linnaeus University, Sarah Abdi, University of Sheffield, Katja Knauthe, University of Applied Sciences Zittau/Görlitz, Obert Tawodzera, University of Sheffield, Alic

Bakre raden från vänster: Robin Fabrin-Petersen, University of Ljubljana, Joana Vicente, Linnaeus University, Sarah Abdi, University of Sheffield, Katja Knauthe, University of Applied Sciences Zittau/Görlitz, Obert Tawodzera, University of Sheffield, Alic

Den 25-26 september befann sig doktoranderna Maria Nilsson och Joana Vicente, båda knutna till Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Linnéuniversitet, i Sheffield, Storbritannien. Anledningen var den första konferensen inom forskningsprogrammet Sustainable Care: Connecting People and Systems som leds av professor Sue Yeandle. Det omfattande programmet 51 internationella partner.

De bägge doktorandernas avhandlingsarbeten är kopplade till det aktuella forskningsprogrammet som University of Sheffield driver. Ett multi-disciplinärt program som ska pågå till och med 2021. Vård och omsorg med stöd av ny teknik är i fokus, särskilt gällande vård och omsorg i hemmet.

Målgruppen är vuxna med kronisk sjukdom eller funktionshinder, samt de personer som utför vård och omsorg, det vill säga både formella och informella vårdgivare. Maria och Joanas studier är båda inriktade mot den i programmet som fokuserar på informella vårdgivare - anhöriga.

Syftet är att förse beslutsfattare och intresseorganisationer med evidens för hur vård och omsorg kan organiseras och bedrivas för att uppnå långsiktig hållbarhet i vården, samt hur ny teknik kan användas för att nå målsättningen.

Den 25-26 september ägde forskningsprogrammets första konferens rum på Universitetet i Sheffield.

- Det var två givande dagar där vi fick med oss mycket nya idéer och inspiration, berättar Maria Nilsson.

Diskussionerna under nätverkets första möte kom att handla om de olika forskningsämnena som påbörjats med presentationer av de senaste forskningsresultaten inom varje område. För de olika områdena finns en så kallad policy brief, en sammanfattning av det aktuella läget och framtida utmaningar. Dessa hittar man på: http://circle.group.shef.ac.uk/sustainable-care/

Deltog gjorde förutom doktoranderna professorna Sue Yandle och Allistar McGregor från Universitet i Sheffield bland annat Jill Manthorpe Kings College London, Robert Andersson, forskningsledare vid Eurofound, professor Teppo Kröger, University of Jyväskylä, professor Andreas Hoff, University of Applied Sciences Zittau/Görlitz, direktör Stecy Yghemonos, Eurocarers och policy ansvarig Chloe Wright, Carers UK.

- Konferensen i Sheffield gav oss en insikt om anhörigas situation i Europa och nuvarande politik, berättar Joana Vicente och fortsätter: - Ett centralt inslag i föredragen och diskussionerna var hur man ska möta demografiska, ekonomiska och samhälleliga utmaningar i framtiden, vilket ju är det som forskningsprogrammet är skapat för.

- Det var mycket intressant att höra om situationen i Storbritannien som på många sätt liknar situationen i Sverige. Vi står inför samma utmaningar och jag ser många möjligheter för samarbeten i framtiden, säger Maria Nilsson.

Även Brexit var uppe för diskussion och vad det innebär, i första hand för Storbritannien, när det gäller personalförsörjning och samhällsekonomi. Det senaste inom anhörigforskningen och jämförelser mellan olika EU-länder stod också på agendan. Skandinavien står sig fortfarande väl när det gäller anhörigstöd och vårdkvalitet, men svåra utmaningar väntar i framtiden. Det finns därför redan nu ett behov av att utveckla effektiva interventioner.

- I diskussionen kring riktlinjer och interventioner framkom det att om dessa inte utvecklas i nära koppling till, och i samverkan med de anhöriga, blir acceptansen för dem och deras effektivitet begränsad. Anhöriga är en del av lösningen inte bara målet, poängterar Joana Vicente.

- Förutom mycket konkret input i form av referenser och inspiration till mitt avhandlingsarbete, så är jag även glad över att nu vara en del av ett internationellt doktorandnätverk med blivande forskare som alla är verksamma inom mitt område, och jag ser verkligen fram emot de samarbeten som nu startade i Sheffield, avslutar Maria Nilsson.

Text: Erik Skogh

Kort presentation: Maria Nilsson, specialistsjuksköterska med inriktning operation, doktorand i hälsovetenskap vid Linnéuniversitetet, och verksam vid Nka. Hennes avhandling handlar om hur ny teknik kan användas för att stärka hälsa och välmående hos anhöriga till äldre personer. Joana Vicente, leg. tandläkare, leg. sjuksköterska, med en masterexamen inom hälsoinformatik, doktorand i hälsovetenskap vid Linnéuniversitetet och knuten till Nka. Hennes avhandling handlar om integrerat, personcentrerat stöd som främjar hälsa och välbefinnande hos yrkesverksamma anhöriga genom användning av informations- och kommunikationsteknologi.

Senast uppdaterad 2018-10-09 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson