Ny rapport om anhörigas syn på äldreomsorg

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, har tagit fram rapporten "Kvalitet i äldreomsorg ur ett anhörigperspektiv" på uppdrag från Socialdepartementet. Rapporten ingår i den nationella kvalitetsplanen för äldreomsorgen vilket sammanfaller med Nka:s uppdrag att agera resurs och expertstöd i anhörigfrågor.

Den 25 juni 2015 beslutade regeringen om att ta fram en nationell kvalitetsplan för att säkra utvecklingen av god kvalitet i den framtida äldreomsorgen. I arbetet med kvalitetsplanen har det varit viktigt för Socialdepartementet och regeringens särskilda utredare Susanne Rolfner Suvanto att uppmärksamma anhörigas uppfattning om vården och omsorgen av äldre närstående. Därför fick Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, uppdraget att ta fram rapporten "Kvalitet i äldreomsorg ur ett anhörigperspektiv".
Rapporten har tagits fram med en litteraturgenomgång av internationell och svensk forskning. Litteraturgenomgången har kompletterats med fokusgruppsintervjuer med representanter från nio olika organisationer och fem beslutsfattare och politiker på nationell och regional nivå.

Behovet av trygghet

I rapporten framgår det tydligt att trygghet är själva förutsättningen för att kunna skapa bästa och mesta möjliga välbefinnande för anhöriga och äldre närstående. Tryggheten skapas genom goda relationer och en vetskap om att insatserna utförs på rätt sätt, på rätt tid och med hög delaktighet. Andra viktiga byggstenar är tillhörighet, delaktighet och betydelsefullhet. De anhöriga och äldre närstående vill bli sedda och vara delaktiga och involverade i vårdprocessen.
Det finns också ett behov av kompetensutveckling – både i verksamheterna och hos de anhöriga. För personal kan det handla om att se de anhöriga och informera dem på ett relevant sätt. För de anhöriga kan det handla om stöd och utbildning i att kunna ge vård och omsorg till de äldre närstående och förstå mer om deras sjukdom, vanliga problem och behandling

Ojämlikt bemötande

I kunskapssammanställningen framgår också att anhöriga och äldre närstående tenderar att bemötas och behandlas olika beroende på den utbildning, arbete och social position personen har. Detsamma gäller kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Det ojämlika bemötandet är outtalat och omedvetet och inbyggt i den rådande kulturen. En situation som inte upplevs rätt av deltagarna i sammanställningen och inte heller överensstämmer med rådande lagstiftning. Det visar på betydelsen av att utbildning och kontinuerlig handledning införs i vård- och omsorgsverksamheterna.

Förslag på åtgärder

Rapporten tar upp en rad åtgärder för att utveckla kvaliteten i vården och omsorgen för äldre ur ett anhörigperspektiv. Bland dem nämns bland annat:

  • Kontinuerliga uppföljningar av anhörigas uppfattningar av den vård och omsorg som ges till deras äldre närstående.
  • Utbildningar för beslutsfattare och personal om anhörigas situation.
  • Förändringar avseende lagstiftning och policy avseende anhörigfrågor genomförs där anhörigas rättigheter stärks och tydliggörs.
  • Utöka och prioritera forskningen och utvecklingen inom anhörigområdet.

Den nationella kvalitetsplanen för äldreomsorgen kommer att redovisas den 31 mars 2017.

Intervju med Susanne Rolfner Suvanto

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)
Läs rapporten här (nytt fönster)
Kortversion av rapporten (pdf i nytt fönster)
Läs mer om den nationella kvalitetsplanen

Senast uppdaterad 2017-01-01 av Emil Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson