Kraftsamling för psykisk hälsa

Den 5 februari anordnade SKR (Sveriges kommuner och regioner) en "julgransplundring" för Kraftsamling för psykisk hälsa.

SKR:s Ing-Marie Wieselgren invigde dagen.

SKR:s Ing-Marie Wieselgren invigde dagen.

Kraftsamlingen är ett initiativ för att samla olika aktörer som alla arbetar för att skapa en bättre psykisk hälsa i samhället. Syftet är att fungera som en samlande arena för ett långsiktigt och tvärsektoriellt utvecklingsarbete för en bättre psykisk hälsa. Under hösten 2019 startade SKR detta genom att samla aktörer från kommuner, regioner, intresseorganisationer och näringsliv. Nka har varit med från start och välkomnar detta initiativ.

Tre olika övergripande teman utkristalliserades under hösten 2019 som initiativet skulle fokusera på utifrån de problemformuleringar och visioner som hade kommit in:

• Ett mer hälsofrämjande samhälle och arbetssätt
• Individer som är rustade för att nå sin fulla potential och välmående
• Hållbara stöd till de som behöver

Under torsdagseftermiddagen den 5 februari lanserades planerna för det fortsatta arbetet i Kraftsamlingen då olika arbetsgrupper och nyckelpersoner talade. Michael Dahlén och Åsa Nilssone var några av de personer och verksamheter med koppling till arbete med psykisk hälsa som var där och talade utifrån deras perspektiv på psykisk ohälsa. Ytterligare aktörer på plats var:

• Socialstyrelsen presenterade ett nytt material, "Det vi inte ser", där brukare och anhöriga har varit med och tagit fram materialet. Det riktar sig främst till personal som möter brukare och anhöriga men alla är välkomna att ta del av materialet här

• Försäkringskassan presenterade att hälften av alla som är sjukskrivna idag är det på grund av psykisk ohälsa. De tryckte på hur viktigt det är att komma in tidigt och att se människan, inte diagnosen.

• Verdandi, NSPH och Rädda barnen pratade om vikten av att ha ett brukar- och anhörigperspektiv i allt som åstadkoms, till exempel genom brukarrevisioner, men också genom att ha kunskap om situationen hos anhöriga och patienter.

Under var och en av de tre övergripande teman som Kraftsamlingen har kommit fram till finns det ett större antal delarenor. När det gäller anhörigfrågor så finns det en egen delarena under "Hållbara stöd till de som behöver" som heter "Utökat anhörigstöd" där fokus ligger på hur samhället kan bli bättre på att stödja anhöriga (barn, unga, vuxna och äldre). Många idéer har kommit in för hur vi gemensamt kan utöka anhörigstödet men fler initiativ önskas. Nka är en av de drivande aktörerna inom delarenan och kommer att vara en aktiv part under arbetets gång. Alla är välkomna att bidra med tankar och idéer om hur detta arbete kan bedrivas inför den ordentliga starten av delarenan nu senare i vår. Detta ska sedan mynna ut i en gemensam målbild om hur ett utökat anhörigstöd skulle kunna se ut. I Kraftsamlingens arbete kallas detta för "Handslag"- man samlar utvecklingskraften mot en gemensam målbild.

Anhöriga är involverade i fler delarenor och det är just denna som specifikt uttrycker utökat anhörigstöd. Även de tre delarenor som just har satts igång påverkar anhöriga i allra högsta grad:

• Socialt ansvar och narkotikakonsumtion
• Fungerande skolgång för barn och unga med NPF
• Hela samhällets suicidprevention. Det saknas ordentligt krisstöd för anhöriga/efterlevande generellt i landet. Suicidpreventiv samordnare finns i varje region i länet.

Huvudidén i Kraftsamlingen för psykisk hälsas arbete är att alla organisationer och initiativ tas av organisationernas egen kraft och bekostnad och att alla bidrar med sin kompetens och erfarenhet. För mer information, se skr:s hemsida.

Text och bild: Ingrid Lindholm

Senast uppdaterad 2020-02-18 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson