InnovAge - EU-projekt för gemensam webbplattform för anhöriga i Europa

Nytt projekt med syfte att skapa en gemensam webbplattform för anhöriga som hjälper och stödjer en närstående äldre i samtliga EU-länder.

InnovAge är ett EU-projekt som arbetar med sociala innovationer. Mer konkret handlar arbetet om att utveckla praktiska lösningar som bidrar till ett aktivt och hälsosamt åldrande bland Europas äldre och ökar deras påverkan och delaktighet i samhället. InnovAge består av fyra delprojekt; User-driven Housing for Older People som handlar om att finna vägar så att äldre själva på olika sätt kan påverka sin boendesituation, Long-term Care in Motion som handlar om fysisk träning och välbefinnande bland äldre i olika vård- och boendeformer, Improving Obesity Related Outcomes in Old Age som behandlar diabetes och fetma bland äldre och slutligen ICT-based social support for Carers of Older People. Projektet leds av professor Alan Walker, University of Sheffield, UK. Ett övergripande syfte för hela InnovAge-projektetet är att utveckla ett nytt utvärderingssystem för Europa. Med hjälp av utvärderingssystemet vill man undersöka vilken inverkan de sociala innovationerna har på den förväntade livslängden.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga är delaktiga i det sistnämna projektet som syftar till att utveckla en webbplattform för anhöriga som hjälper och stödjer en närstående äldre i samtliga 27 EU-länder. Denna webbplattform kommer både att ha ett gemensamt innehåll för samtliga länder i Europa och ett specifikt innehåll som är anpassat efter varje lands villkor.

I vissa av EU-länderna, däribland Sverige, kommer plattformen även att rikta sig till vård- och omsorgspersonal.

Vilka är delaktiga i utvecklingen av webbplattformen för anhöriga som hjälper och stödjer en närstående äldre?

Projektet drivs av Eurocarers (European association working for carers) och INRCA (the Italian National Institute of Health and Science on Aging). Eurocarers består av anhörigorganisationer och forskare som tillsammans arbetar för att stödja anhöriga genom att öka medvetenheten om anhörigas situation på EU-nivå. Elizabeth Hanson, FoU ledare på Nka, kommer att fungera som vetenskaplig handledare och är också ansvarig för Sveriges del i projektet. Frida Andreasson är ny medarbetare på Nka och arbetar som forskningsassistent. Frida arbetar just nu med att skriva innehållet för den svenska delen av webbplattformen. Hon kommer därefter att genomföra en pilotstudie med anhöriga som stödjer och hjälper en närstående för att testa bland annat hur användarvänlig webbplattformen är.

Varför en webbplattform och vad kan en sådan innebära för mig som anhörig?

Tanken är att du som anhörig och vård- och omsorgspersonal ska kunna finna information eller annan service gällande anhörigas situation som kan hjälpa dig i din vardag och i ditt yrke. Sådan information kan exempelvis handla om vad lagen säger gällande stöd till anhöriga, vad det finns för olika slags stöd, hur man kan förena förvärvsarbete med att hjälpa och stödja en närstående med mera.

Målet med projektet är att skapa en permanent och ständigt uppdaterad webbplattform i samtliga europeiska länder!

Senast uppdaterad 2014-11-25 av Gun Hjortryd, ansvarig utgivare Lennart Magnusson