Elizabeth Hanson ny ordförande i Eurocarers

På Eurocarers årsmöte den 26 juni valdes professor Elizabeth Hanson, vetenskaplig ledare vid Nka, till ny ordförande för Eurocarers. I sitt inledningstal framhöll Elizabeth Hanson bland annat att hon kommer att arbeta för social delaktighet och jämlikhet för alla anhöriga i Europa i alla faser av livet.

Läs referat av Elizabeth Hansons inledningstal i högerspalten -->

Europeisk paraplyorganisation
Eurocarers är en paraplyorganisation för europeiska idéburna organisationer och forskningsorganisationer inom anhörigområdet. I fokus står policypåverkan som vilar på vetenskaplig grund och evidens.

Läs mer om Eurocarers på deras hemsida

Nka nationell knutpunkt
Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) är sedan 2008 medlem i Eurocarers. Det ingår i Nka:s uppdrag att verka för internationella kontakter. Genom medlemskapet i Eurocares fungerar Nka som en nationell knutpunkt för internationella kontakter inom anhörigområdet.

Vald på tre år
Elizabeth Hanson valdes till Eurocarers ordförande på tre år. Tidigare var Elizabeth Hanson vice ordförande och representerad forskningsmedlemmarna i organisationen. Under sin tid etablerade och drev hon Eurocarers Research Woriking Group. En av de första uppgifterna var att identifiera prioriterade forskningsfrågor inom anhörigområdet i Europa.

Elizabeth Hanson. Foto: Erik Skogh

Elizabeth Hanson. Foto: Erik Skogh

Sjuksköterska i botten
Elizabeth Hanson är i botten sjuksköterska och har disputerat inom området palliativ vård. Hon har tidigare arbetat som klinisk lektor i Kanada och lektor och forskningsledare inom ACTION-projektet vid universitetet i Sheffield, England. Vid millenniumskiftet flyttade hon till Sverige och arbetar nu som professor vid Linnéuniversitetet och vetenskaplig ledare vid Nka.

Text: Erik Skogh

Senast uppdaterad 2018-07-06 av erik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson