Informationsmaterial till skolans personal

– Skolan är livsavgörande! säger Charlotte Uggla, psykolog på Socialstyrelsen. Hon arbetar nu med ett nytt material för skolan och förskolan som handlar om barn som anhöriga.

Charlotte Uggla

Charlotte Uggla


Charlotte Ugglas sex viktigaste ståndpunkter om skolans ansvar när det gäller barn som anhöriga:

1. Förskolan och skolan kan vara en fristad för barn som far illa. Strukturen i vardagen och rutiner kan skapa trygghet åt barn som har det kämpigt hemma. Och att få ha en god grupptillhörighet på skolan är stärkande.

2. Skolan ska uppväga skillnader och har ett kompensatoriskt uppdrag. Hur det är i hemmet ska inte spela så stor roll för hur eleven klarar sig.

3. I skolan har barnet en möjlighet att få positiva speglingar. Här kan man erbjuda hoppingivande vuxna. Därför är det viktigt att man fullt ut är en trovärdig vuxen som visar att man ser och förstår.

4. Personalen måste lära sig att uppmärksamma barn som inte har det bra. Vi ska helt enkelt ge vanlig omsorg i högre dos till dem som behöver det mest.

5. Anmälningsplikten får inte negligeras. Vid misstanke om att barn far illa eller riskerar att fara illa ska man anmäla. Socialtjänsten ska lämna in- formation om att utredning har öppnats. Om man har riktlinjer och rutiner för hur man ska göra när man ser att ett barn far illa så anmäler man i högre grad. Och här är rektorns ansvar väldigt viktigt.

6. Skolan måste förhålla sig till föräldrar på ett konstruktivt sätt. Skolans personal ska inte ta på sig föräldrars bekymmer, men lära sig att förhålla sig till dem. Det viktigaste är att personalen respekterar föräldrarna.

På www.socialstyrelsen.se hittar du mer information om barn som anhöriga i skolans värld. Där finns också de här publikationerna:

• Barn som anhöriga – Konsekvenser och behov när föräldrar har allvarliga svårigheter eller avlider. En sammanfattning av kunskapsläget.

• Samverka för barns bästa – En vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer.

• Barn som far illa eller riskerar att fara illa – En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar.

Senast uppdaterad 2014-03-28 av Gun Hjortryd, ansvarig utgivare Lennart Magnusson