Hjälp med andning ger rätt till personlig assistans

Den 1 november 2019, träder nya ändringar i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i kraft. Ändringarna innebär att behov av hjälp med andning ska utgöra  sådana grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans.

Införandet av andning som ett grundläggande behov avser framför allt att förbättra berörda barns möjligheter att kunna bo kvar hemma och därmed inte riskera långa vårdtider på sjukhus. Det avser också att förbättra familjer och anhörigas möjligheter att förena arbete med familjeliv.

Läs mer på Regeringens webbplats

Senast uppdaterad 2019-11-01 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson