Försäkringskassan uppmärksammar barn som anhöriga

En samverkan mellan Nka, Försäkringskassan i Skåne syd och Region Skåne

Frågan om föräldrars ohälsa och påverkan på barns mående har betonats bl a av tidigare Socialförsäkringsministern U Kristersson. Den långsiktiga effekten på barns hälsa och arbetsförmåga kopplat till förälders psykiska ohälsa/missbruk tydliggörs också i rapport 3 Nka 2014:3 "Hälsa och sociala livsvillkor hos unga vuxna som förlorat en förälder i dödsfall under barndomen". Att Försäkringskassan i Skåne nu tar initiativet och lyfter familjeperspektivet och för barnen på tal i utredningsarbete och handläggningsrutiner är av stor betydelse för både föräldrar och barn.

I samband med utredning kring sjukskrivning och rehabiliteringsåtgärder görs i de flesta fall en kartläggning om familjens situation. I samtalet med den försäkrade kan frågan om hur barnen påverkas av situationen, på ett naturligt sätt föras på tal. Vid kartläggningen värderas om det kan finnas hinder eller resurser i den försäkrades familjeförhållanden av betydelse för att klara arbete eller en rehabilitering.

Försäkringskassan lyfter mer än tidigare de mjuka frågorna där familjeperspektivet hör hemma och där en samverkan med nätverk runt både förälder och barn kan bidra till att hela familjen mår bättre och fungerar bättre i arbete och i skola.
Försäkringskassan i Skåne syd har, som den första i landet, tagit initiativ till att föra in barnperspektivet som en naturlig del i mötet med den sjukskrivne. Under hösten kommer en halvdagsutbildning att genomföras i det här utvecklingsarbetet där målgruppen är handläggare på kassan och rehabsamordnare inom primärvården.
Det övergripande målet med denna dag är att ge information om barns situation när en förälder är allvarligt sjuk, skadad, har ett missbruk eller oväntat dör.

Ett delmål är att erbjuda berörda medarbetare inom Försäkringskassan verktyg för att med välfungerande rutiner möta föräldrar i denna situation för att på ett tryggt och kompetent sätt ge information om fortsatt stöd.

Försäkringskassan tar ansvar för fortsatt spridning och implementering efter de erfarenheter som försöket visar. Region Skåne, Kunskapscentrum för Barnhälsovård som har det regionala uppdraget kring Barn som anhöriga enligt HSL§2g, kommer att vara en viktig samverkansaktör i det fortsatta arbetet.
Nka.s uppgift är att utifrån de behov som kommer fram bidra med information som stöd till kompetensutveckling.
En viktig resurs och inspiratör till detta utvecklingsarbete är Jessica Ek, socialpsykolog och barnrättssamordnare i Habo kommun och med tidigare anställning inom Försäkringskassan.
Redan nu vet vi att det finns intresse i andra regioner för ett motsvarande arbete.
Har du frågor eller funderingar kontakta Linda Frank,

Bild på Linda Frank
Linda Frank

Projektledare

070 - 341 03 09

 

Senast uppdaterad 2015-06-18 av Gun Hjortryd, ansvarig utgivare Lennart Magnusson