Föräldrar efterfrågar mer kunskap om NPF hos socialtjänsten

Socialtjänstens personal vet för lite om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Det framgår av en enkätundersökning som genomförts bland 1084 föräldrar till barn med NPF – där nästan varannan upplever att socialtjänstens personal inte har tillräckligt med kunskap.

Dessutom har drygt var fjärde förälder inte alls känt sig delaktig i beslut och stödinsatser, och närmare hälften tycker inte att SIP-mötena fungerar. Bakom undersökningen står Riksförbundet Attentions treåriga projekt "Familjelyftet", och enkätfrågorna handlar om föräldrars möten med socialtjänsten.

Enkäten – som nu presenteras i en rapport - visar också att 38 procent av föräldrarna i enkäten själva har en neuropsykiatrisk diagnos.

– Det som oroar mig mest är att man i enkätsvaren kan utläsa att många föräldrar väljer att inte berätta om sin egen diagnos när de söker hjälp och stöd. Detta på grund av rädsla för vilka konsekvenser det kan föra med sig, säger Elisabeth Gunnars, projektledare för Familjelyftet, i en kommentar till rapporten.

Mer information

Här går det att ta del av rapporten (öppnas i ett nytt fönster).

Senast uppdaterad 2019-02-04 av Barbro Falk, ansvarig utgivare Lennart Magnusson