Digital teknik för social delaktighet bland äldre

Att använda digitala verktyg, som till exempel välfärdsteknik, är ett sätt att öka äldre personers sociala deltagande, självständighet och trygghet – och därmed även det psykiska välbefinnandet.

 

Samverkansprojekt mellan fem myndigheter

Kunskapsstödet, Digital teknik för social delaktighet bland äldre personer, är ett resultat av ett samverkansprojekt kring hur digital teknik kan användas för social stimulans i syfte att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa bland äldre personer. Målgruppen är främst beslutsfattare på kommunal nivå, men även du som arbetar inom socialtjänst, kulturverksamhet, IT-service eller annan verksamhet som berör äldre personer och deras välbefinnande och hälsa. Projektet är ett samarbete med Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), Forte och Myndigheten för delaktighet.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Källa: Folkhälsomyndigheten

Senast uppdaterad 2018-10-08 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson