Delaktighet och stärkta LSS-insatser – den röda tråden på årets Intradagar


Birgitta Olofsson, möjliggörare/praktiker fanns på plats vid Nka monter under Intradagarna i slutet av september. Hon svarade på frågor och informera de många besökarna som tog tillfället i akt att besöka Nkas monter. Foto: Agneta Berghamre Heins.

Årets Intradagar gav, liksom tidigare år, deltagarna mycket inspiration och kunskap om aktuell forskning och olika framåtsyftande projekt. De drygt 300 deltagarna fick också gott om tillfälle att mingla och byta erfarenheter under kaffe- och lunchpauserna på Clarion Hotell på Södermalm i Stockholm, där konferensen hölls i år.

Höjdpunkten i år var som vanligt utdelningen av årets Intrapris, som i år gick till Christina Renlund, psykolog och författare med mångårig erfarenhet inom området.
– Intrapriset är det finaste priset jag kunde få. Stiftelsen Intra har alltid visat ett stort samhällsengagemang. Därför känns det extra hedrande att få det här priset, konstaterade Christina Renlund. I sitt tacktal passade hon också på att lyfta fram Karl Grunewalds mångåriga och avgörande insatser för personer med utvecklingsstörning.

– Jag tänker med stor beundran och tacksamhet på Karl Grunewald, eldsjäl och initiativtagare till Intra. Jag hade förmånen att möta Karl redan i mitten av 1970-talet, som nyutbildad psykolog på Solberga sjukhus.


Årets Intrapris gick till Christina Renlund, psykolog och författare med mångårig erfarenhet inom området. Foto: Agneta Berghamre Heins.

I våras kom Christina Renlund ut med boken: "Du får säga som det är". En antologi med röster från anhöriga till personer med sällsynta diagnoser eller funktionsnedsättning. Här skriver föräldrar, syskon och andra närstående själva om sina upplevelser. Boken handlar om att vara anhörig och vara nära.
Christina Renlund tog också tillfället i akt att betona vikten av väl fungerande LSS-insatser. Hon uppmanade deltagarna att fortsätta kämpa för att stärka LSS-lagstiftningen och försvara rättigheter för barn, unga och vuxna med särskilda behov och deras anhöriga.

Många initierade föredragshållare

Förutom de många initierade föredragshållarna gjorde eleverna från gymnasiesärskolan Kung Saga kanske största avtrycket under de två intensiva dagarna. Lika minnesvärt var Soran Ismaels föredrag, som också fick avsluta den första intradagen. Han talade med stort eftertryck om allas lika värde. Utan att det stod skrivet någonstans löpte frågorna om delaktighet och rätten till LSS-insatser, som en röd tråd genom de två konferensdagarna.


Mellan föredragen fanns det gott om tid att byta erfarenheter och knyta nya kontakter. Många av de cirka 300 deltagarna tog också tillfället i akt att samla information från de olika utställarna, bland annat Nka, som fanns på plats under Intradagarna. Foto: Agneta Berghamre Heins.

Intradagarna inleddes som brukligt av Hans Hallerfors, Intra, som förklarade konferensen öppnad, varefter Thomas Jansson, ordförande Riksförbundet FUB och Conny Bergqvist, tidigare Klippan-rådgivare på Riksförbundet FUB och numera pensionär, tog vid. Conny Bergqvist pratade om vikten av att få rätt stöd och hjälp för att kunna åldras tryggt och värdigt, när man har en utvecklingsstörning. Något som även Thomas Jansson underströk i sitt inledningstal.

Sedan var det dags för moderator Elisabeth Langran, jurist och tidigare medarbetare på Riksförbundet FUB att presentera konferensens första föreläsare. Under rubriken: "Hur utövas makt i gruppbostäder" pratade forskare Niklas Altermark, Lunds universitet. Han jämförde situationen för personer med utvecklingsstörning under institutionstiden med hur det kan vara idag när man bor i en gruppbostad.

Gunnel Andersson och Hjördis Gustafsson, forskare från FoU Södertörn, pratade kring ett liknande tema: "Självbestämmande – ett dilemma i gruppbostäder?".


Conny Bergqvist, pensionär och tidigare Klippan-rådgivare, ställde frågor om LSS till regeringens LSS-utredare: Gunilla Malmros, till höger Cecilia Olsson, Foto: Agneta Berghamre Heins.

Samverkan ett viktigt led

Sedan var det politikens tur att kliva fram. Tuva Lund, kommunalråd från Botkyrka, berättade om kommunens arbete med LSS-verksamhet. 2016 tilldelades Botkyrka kommun utmärkelsen "Årets LSS-kommun" av "Heja Olika" (www.hejaolika.se). Idag fortsätter de i samma anda, där samverkan med olika intresseföreningar, som FUB, är ett viktigt led i arbetet. Likaså lyfte hon fram initiativet med en brukarombudsman, som ett positivt exempel på hur det går att ta tillvara och föra vidare erfarenheter från medborgare till tjänstemän och politiker. Brukarombudsmannen fungerar även som en bro mellan anhöriga till personer med funktionsnedsättning och kommunen.
– Vi försöker vara lyhörda för medborgarnas synpunkter, betonar Tuva Lund.
Frågor som rör anhöriga och olika organisationer som jobbar med anhörigfrågor försöker vi lyssna noga på. Tuva Lund menar att man ständigt måste vända på stenar och våga testa nytt. Medborgarnas behov, där anhörigas synpunkter är viktiga, måste alltid vara det som är styrande för besluten inom LSS-verksamheterna.

Efter lunchen tog Cecilia Olsson, fil dr i specialpedagogik över podiet. Som lärare och forskare har hon lång erfarenhet av pedagogisk och kognitivt stöd. Under rubriken: "Att förstå sin egen diagnos eller utredning", fångade hon deltagarnas intresse, trots att det var timmen efter lunchen. Filmen: "Räcker orken", visade också hur vi med hjälp av enkla metoder kan underlätta förståelsen för personer med lindrig utvecklingsstörning. I filmen förklarar Cecilia Olsson för eleven Erika vad det innebär att ha uppmärksamhetsstörning och vad som blir svårt i skolan. Tillsammans listar de olika strategier som kan vara ett stöd för henne. På Intas webbplats går det att läsa mer om metoden och se filmen: www.tidskriftenintra.se.


Cecilia Olsson, fil dr i specialpedagogik, har ång erfarenhet av pedagogisk och kognitivt stöd. Under Intradagarna talade hon under rubriken: "Att förstå sin egen diagnos eller utredning". Foto: Agneta Berghamre Heins

Från socialförvaltningen, Luleå kommun kom projektledare Peter Hedström Durhan, för att berätta om ett framgångsrikt projekt som kommunen driver: "Att arbeta med AKK i LSS-verksamheter". Under senare år har kommunen på ett framgångsrikt sätt fört in AKK, Alternativ kompletterande kommunikation i alla sina LSS-verksamheten. Något som ökat möjlighet till delaktigheten och självbestämmande. Här menar Peter Hedström Durhan att även anhöriga är en viktig kunskapskälla, när det gäller vilken eller vilka kommunikationsformer som fungerar för den enskilda personen med funktionsnedsättning. Anhöriga vet ofta vad som fungerar bäst och den informationen är viktigt att personalen inom LSS-verksamheter tar till sig.

Efterlyser mer kompetensutveckling

Ida Kåhlin är förbundsordförande för Sveriges arbetsterapeuter och skrivit en doktorsavhandling om hur det är att vara äldre och bo i en gruppbostad. Hon pekade på att alltfler äldre bor i gruppbostad och lyfte fram vikten av att anpassa såväl den fysiska som sociala miljön, allt för att öka delaktigheten och självbestämmandet hos de boende.

Hon efterlyste även mer kompetensutveckling för personal inom LSS-verksamhet för att kunna möta skiftande behov hos personer som åldras.

Konferensens andra dag inleddes av Egon Rommedahl , teolog, leg. psykoterapeut och handledare. Under rubriken: "Att möta människor" pratade han om det goda samtalet. Han håller sedan många år utbildningar i etik och grupprocesser för vård- och omsorgspersonal. Mer om Egon Rommerdahl finns att läsa på: www.rommedahl.nu.


Elisabeth Langran, jurist och moderator för Intradagarna och Ida Kåhlin, förbundsordförande för Sveriges arbetsterapeuter, som som höll ett föredrag om hur det är att vara äldre och bo i en gruppbostad.Foto: Agneta Berghamre Heins.

Hans Goine, fil dr i hälsovetenskap och tidigare försäkringsanalytiker på försäkringskassan förklarade hur aktivitetsersättningen fungerar. Ett område som många tyckte det var bra att få mer kunskap kring.

Efter kaffet, och lite mer tid att ta del av de många utställarnas information, fortsatte Malin Broberg, psykolog och professor vid psykologiska institutionen i Göteborg att tala om vilket stöd föräldrar till barn med funktionsnedsättning behöver. Rubriken: "Vanliga föräldrar under ovanliga omständigheter" gav upphov till många reflektioner. Malin Broberg har i sin forskning haft fokus på föräldra-och familjeperspektivet. I en stor forskningsstudie, i samarbete med FoU i Väst,: "Riktat föräldrastöd" har hon och andra forskare undersökt hur bland annat sjukdom och funktionsnedsättning hos barn påverkar livssituationen hos barn och familjen.

Malin Broberg efterlyste en tydligare information kring vilket stöd som finns att tillgå för anhöriga till barn med funktionsnedsättning. Malin Broberg menade att en gemensam erfarenhet hos de flesta föräldrar till barn med funktionsnedsättning är, att man måste kämpa för att få det stöd man har rätt till. Stödinsatserna kommer inte av sig själv.

Intelligensmätningarnas historia var rubriken för nästa föreläsning. Thom Axelsson, fil dr, har forskat kring barndom och skola ur ett historiskt perspektiv. Han gjorde en spännande genomgång av intelligensmätningens betydelse genom tiderna. Även idag görs tester, bland annat inför en elevs placering i särskolan. En övergripande fråga som ställdes var dock om intelligensmätning leder till något positivt eller om metoderna istället leder till cementering, utanförskap och diskriminering av vissa grupper.

Eftermiddagen pass började sedan kraftfullt med en musikföreställning av elever från gymnasiesärskolan Kung Saga. Deras budskap var tydligt: "Krossa fördomarna. Vi har samma rättigheter till jobb, utbildning och delaktighet som alla andra."


Gymnasiesärskolan Kung Saga. framträdde med budskapet:  "Krossa fördomarna. Vi har samma rättigheter till jobb, utbildning och delaktighet som alla andra", Foto: Agneta Berghamre Heins.

Och efter att Hans Hallerfors delat ut diplomet till psykolog Christina Renlund och läst upp Intras motivering till årets Intrapristagare, ville inte riktigt applåderna ta slut:

"Efter 30 år som psykolog, främst inom barnhabiliteringen, började Christina Renlund sammanfatta sina kunskaper och erfarenheter. I en rad böcker och otaliga föredrag har hon visat oss hur vi kan hjälpa barn med funktionsnedsättning att berätta. Hon har byggt kunskap utifrån från det barn, syskon och anhöriga själva säger och hon har idogt pekat på barns behov av att förstå och bli lyssnade till. Christina har lärt tusentals professionella och föräldrar att bli bättre på att prata med barn."

Resultatet av LSS-utredningen oroar

Gunilla Malmros, som tagit över som särskild utredare för regeringens pågående LSS-utredning, efter Desirée Pethrus, redogjorde för utredningens status och var man kommer att lägga fokus framöver. Frågorna var många från publiken, men svaren desto vagare. Gunilla Malmros budskap var att hon hoppades att alla skulle bli nöjda när utredningen är klar och presenteras i slutet av nästa år. Något som bland annat FUBs förbundsordförande Thomas Jansson inte var lika övertygad om:
– Det finns mycket som minst sagt oroar när det gäller LSS-utredningen. LSS-lagstiftningen måste stärkas. Som det ser ut nu så är det allt för stor fokus på kostnadsutvecklingen och besparingar. Där måste utredningen tänka om.

Intradagarna avslutades med en paneldebatt på temat: "För och emot vinstdrivna verksamheter inom LSS". I panelen satt: Hans Hallerfors Intra, Torbjörn Dalin, ombudsman och utredare på Kommunal, Håkan Tenelius, näringslivspolitisk chef, Vårdföretagarna, Zeinab Daugaard, PARO, Privata assistansanordnares riksorganisation.

Under de två konferensdagarna tog även ett tiotal utställare tillfället i akt att presentera sina verksamheter och projekt. På plats fanns bland annat Nationell kompetenscentrum anhöriga, Nka, Misa, Arvsfondsprojektet: Anpassad IT- Vägen till Digital erfarenhet, och projektet: Med rätt att handla, som drivs av Sveriges konsumenter.

Text och foto: Agneta Berghamre Heins

Senast uppdaterad 2017-10-10 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson