Bilder hjälper till vid besök i vården

Under tre år har arvsfondsprojektet KomHIT verkat för att förbättra rätten till information och kommunikation för barn som besöker vården.

Att använda bilder som stöd både inför och under sjukhusbesöket har visat sig vara ett vinnande koncept. Ingrid Mattsson Müller är logoped på DART, som är Sahlgrenska sjukhusets kommunikations- och dataresurscenter, och har varit med i projektet hela vägen.

  – För alla barn kan det vara skrämmande och svårt att föreställa sig vad som ska hända vid ett sjukhusbesök, säger Ingrid Mattsson Müller. Det är speciellt svårt för barn med funktionsnedsättning, vilket vi har sett i forskning.

KomHIT-projektet startade som ett pilotprojekt där man lät föräldrar till barn med funktionsnedsättningar svara på enkäter om hur de blev bemötta i vården. De fick också prova på att använda bildstöd i vårdsituationer tillsammans med sina barn och deras erfarenheter har legat till grund för att gå vidare. Projektet strävar efter att ge barn tillgång till bildstöd i samband med vårdbesök, och därmed känna sig tryggare.

Bild: Ett barn bläddrar i en bilderbok med två vuxna personer

För att uppfylla detta mål har KomHIT-projektet tagit fram tre olika typer av resurser -  webbverktyget www.bildstod.se, webbplatsen www.kom-hit.se och en utbildning för vårdpersonal.

Egna bildstöd bara på några klick

Webbverktyget Bildstöd är en dynamisk webbplats där man själv kan tillverka sitt kommunikationsmaterial. Redan från början stod det klart att många fler än vårdpersonal, som är projektets primära målgrupp, skulle ha nytta av verktyget.

  – Tanken är inte att detta ska ersätta de specialprogram för kommunikationsstöd eller AKK som redan finns, utan vara ett enkelt och smidigt alternativ för de som ändå inte har tillgång till dessa, säger Ingrid Mattsson Müller. Därför finns det inte en massa extra finesser, utan fyra enkla mallar som utifrån erfarenhet vet brukar användas för kommunikationsstöd.

I Bildstöd kan man tillverka scheman, samtalskartor med valbart antal bilder, knippor och informationsmaterial med bilder och som förenklar processen att skriva enkelt och tydligt. Bildstödet kan sedan skrivas ut eller användas direkt i t.ex. en surfplatta.

En grundtanke med Bildstöd är att det man gör ska kunna delas med andra. De bildstöd som andra har gjort kan man enkelt använda som mall och göra sina egna ändringar i. Det finns möjlighet att ladda upp och använda egna bilder utöver de färdiga symbolbaser som finns inlagda, men dessa bildstöd går då inte att dela med andra.

  – De bildbaser som finns att tillgå i verktyget är alla fria, påpekar Ingrid Mattsson Müller. Eftersom tanken är att bildstöden ska kunna spridas, delas och publiceras behövdes bilder som inte krävde betalning, licenser eller copyright. Under projekttiden har vi fått önskemål om saknade bilder som vi har haft möjlighet att få hjälp att rita.

Lätt att lära sig mer på webben

Projektet har även skapat webbplatsen www.kom-hit.se. Här byggs det upp en bas av inspelade föreläsningar, filmexempel, tips på färdigt bildmaterial och artiklar och dokument kring kommunikationsstöd. Allt kommer också att kopplas till bildstödsverktyget så att det är lätt att komma igång praktiskt utifrån teorin.

  – För att olika grupper ska få möjlighet att ta till sig KomHIT-modellen på ett sätt som passar, kommer vi att presentera olika upplägg för olika målgrupper, säger Ingrid Mattsson Müller. För föräldrar kommer visst material vara mer intressant, och för vårdpersonal kommer vi vilja peka på andra saker.

I tillägg till resurserna på webben har projektet tagit fram en utbildning som syftar till att utbilda vårdpersonal till kommunikationshandledare. De som går utbildningen ska kunna utbilda sina kollegor och driva användningen av bildstöd på sin arbetsplats. I utbildningen får man med sig mycket om kommunikationsutveckling, AKK (alternativ och kompletterande kommunikation), kommunikativa rättigheter samt hur man väljer vokabulär och hur man kommer igång med bildstödsverktyget.

  – Vi har sett att det som behöver för att lyckas bra på egen hand är mycket hjälp och stöd kring det praktiska, säger Ingrid Mattsson Müller. Framöver kommer vi därför hålla mer praktiskt inriktade workshops, där det förväntas att man har läst in teorin på egen hand via webbplatsen innan man kommer.

Missförståenden har minskat

Utbildningarna har fått ett väldigt positivt mottagande. Ingrid Mattsson Müller har ändå kunnat se att det är svårt att verkligen få in tänket och det praktiska med bilder i den reguljära verksamheten.

  – Men man kan ändå se att de som vi har utbildat använder det i någon form i sin verksamhet idag, säger Ingrid Mattsson Müller. Man använder det i många sammanhang som en språkbrygga, t.ex. till patienter som inte talar svenska.

Responsen kring webbverktyget är överväldigande positiv, och projektgruppen får både beröm och önskemål om fler funktioner från användare över hela landet. Dessa synpunkter tas i beaktande hela tiden under utvecklingsarbetet med verktyget och flera av de önskade funktionerna har förts in. Under projektets gång har insatser som gjorts till föräldrar och personal kontinuerligt blivit utvärderade av studenter inom logopedi. Framöver är det tänkt att även barnens upplevelser ska undersökas.

  – I praktiken har vi sett att man inte behöver premedicinera lika mycket, och man har inte behövt ställa in besök på grund av att patienterna har missuppfattat information, säger Ingrid Mattsson Müller.

Projektet, som nu är i slutfasen, arbetar hårt för att få nationella myndigheter att stå för administration och underhåll av verktyget. Tills vidare kommer DART att fortsätta underhålla det i projektet Bildsamt som startade i februari.

  – Fråga gärna efter bildstöd när du besöker vård, uppmanar Ingrid Mattsson Müller. Det är en rättighet att få information som går att förstå, och nu finns det ju verktyg för det!

 

Text och foto: Sandra Derbring.

Senast uppdaterad 2016-05-30 av Fredrik Jansson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson