Barn-, äldre- och jämställdhetsminister besökte Nka

Barn- äldre och jämställdhetsminister besöker Nka

Från vänster Lena Hallgren, barn-, äldre- och jämställdhetsminister, Catharina Piazzolla, politiskt sakkunnig, Anna Gralberg, kansliråd, Liselott Årestedt, bitr prefekt, Elizabeth Hanson, Professor vid Lnu och Lennart Magnusson, verksamhetschef vid Nka

Lena Hallengren, barn-, äldre- och jämställdhetsminister tillsammans med Catharina Piazzolla och Anna Gralberg besöker Nka i Kalmar för att få en uppdatering av vad som gjorts de senaste tio åren och planerna för framtiden. De båda enkätundersökningarna som nu genomförs presenterades och diskuterades. Likaså diskuterades förslaget till en nationell anhörigstrategi och möjligheterna att skapa utbildningar inom anhörigområdet.

Lena Hallengren tillsammans med Catharina Piazzolla och Anna Gralberg besökte under tisdagen Nationellt kompetenscentrum anhöriga ( Nka) på Linnéuniversitetet som funnits i 10 år. Lennart Magnusson, verksamhetschef och docent beskriver att länken mellan forskning och praktik har varit en viktig del i uppbyggnaden av kunskapscentrumet. Den har kunnat skapas genom en aktiv samverkan mellan de forskning som bedrivs vid Nka:s forskningsgren på Linnéuniversitetet och den kunskapsspridning som sker av Nka.

Genom att använda ny teknik har Nka kunnat fullfölja sitt uppdrag att vara ett kunskapscentra för hela landet. Nka:s webb www.anhoriga.se fungerar som en kunskapskälla och de digitala nyhetsbreven och sociala medier som nyhetsförmedlare. Webbkurser, webbutbildningar och webbinarier är också viktiga medel i kunskapsförmedlingen.

Till alla forsknings- och utvecklingsprojekt, konferenser mötesdagar och workshops och bjuds samtliga intressenter in att delta. Genom att involvera alla intressenter i de olika aktiviteter som genomförs så kan en effektiv "community of practice" med kunskapsutbyte, lärande och verksamhetsutveckling uppnås.

Lena Hallengren var mycket intresserad av de båda omfattande kartläggningar av anhörigomsorg som Elizabeth Hanson professor och FoU-ledare redogjorde för. Den ena vänder sig till unga anhöriga (15-17 år) som ger omsorg till närstående. Den är en del i det EU Horizon 2020 projekt ME-WE som koordineras av Nka:s fou-ledare och professor Elizabeth Hanson. Projektet genomförs i sex länder. Projektet som syftar till att utveckla insatser för att minska pyskisk ohälsa och bidra till ökat välbefinnande hos unga anhöriga genomförs i sex länder. Förutom Sverige också i Storbritannien, Nederländerna, Schweiz, Italien och Slovenien. Till våren nästa år kommer en jämförelse av omfattning och konsekvenser av unga anhörigas omsorg och lagar, policy och stödsystem i de sex länderna att presenteras. Likaså exempel på olika stödinsatser.

Likaså var den befolkningsstudie som genomförs till 30 000 personer i Sverige i fokus. Syftet är att se omfattning, innehåll och konsekvenser av vuxna anhörigas vård, omsorg och stöd till närstående. Resultatet kommer också att ligga till grund för en hälsoekonomisk studie och utveckling av stödinsatser till yrkesverksamma personer som ger vård, hjälp och stöd till anhöriga.

Viktiga områden inför framtiden som diskuterades var Nka:s ambitioner att bidra till ett lika stöd för anhöriga oavsett var i landet man bor. Idag finns det stora skillnader mellan vad olika kommuner och landsting erbjuder. Under 2019 kommer en webbundersökning att göras till landets alla kommuner för att kartlägga innehåll och omfattning av kommunernas anhörigstöd. Kommunerna och landstingen kommer också att erbjudas stöd i utvecklingen av sin verksamhet.

Det andra stora utvecklingsområdet som diskuterades och där Lena Hallengren såg behov av utveckling var inom utbildningsområdet. Där finns idag ett stort behov av utbildning kring anhörigas situation, behov och önskemål om stöd liksom tillgängligt stöd. Innehåll om anhörigomsorg och anhörigstöd behöver ingå i utbildningar på alla nivåer inom vård- och omsorgsutbildningar liksom chefs- och ledarutbildningar och HR-utbildningar.

Foto: Lisiane Heemann, Linnéuniversitetet.

Senast uppdaterad 2018-11-08 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson