Internationellt samarbete för unga omsorgsgivare

Helen Leadbitter inledde symposiet.

Helen Leadbitter inledde symposiet.

Inom det brittiska samväldet pågår ett arbete för att hjälpa och lyfta fram unga omsorgsgivare. Även flera andra länder ingår i samarbetet. Det framgick på IYCC-konferensens andra dag under symposiet "A Growing Global Network: Raising awareness, listening and responding to the needs of Hidden Young Carers across the Commonwealth".

Det första föredraget hölls av Helen Leadbitter från The Children´s Society, Storbritannien. Rubriken löd: Embedding Participation in Practice: How young carers have influenced change in national and local policy and practice in England. A journey of 20 years with young carers voices embedded at every stage.

Hon redogjorde för de senaste 20 årens arbete med att synliggöra unga omsorgsgivare och deras situation. Särskilt tryckte Helen Leadbitter på vikten av att involvera de unga omsorgsgivarna i arbetet och citerade en av dem:

"Jag skulle vilja att alla professionella gick samman och pratade om oss som en familj, snarare än separata individer."

Professionella insatser

Just att de professionella insatserna saknar samordning var en sak som bekymrade Helen Leadbitter och som utgör en framtida utmaning.

– Det finns också ett glapp i övergången från barn till vuxen när det gäller stödet och servicen som erbjuds. Dessutom har insatser riktade mot unga omsorgsgivare låg status och det saknas finansiering, sa Helen Leadbitter.

Stora framsteg har dock gjorts de senaste tjugo åren för att synliggöra unga omsorgsgivare. Flera lyckade insatser och projekt har genomförts på olika nivåer i samhället. Viktigt har också arbetet varit med att stärka banden mellan de unga omsorgsgivarna.

Lyckad festival

Ett särskilt lyckat initiativ är "The Young Carers Festival in England". Festivalen hålls vartannat år och syftar till att sätta fokus på de unga omsorgsgivarna. Festivalen är mycket populär bland deltagarna som vittnar om att den fyller en viktig funktion, enligt Helen Leadbitter. I synnerhet genom att de unga omsorgsgivarna ges en möjlighet att träffas och inse att de inte är ensamma utan ingår i en familj där alla sitter i samma båt.

Rekordet är 1800 deltagare och det arrangemanget fick en plats i boken "Guinness World Records" eftersom det är den största samlingen någonsin av unga omsorgsgivare i världen. Liknande festivaler är nu på väg att anordnas i Australien och Kenya.

Internationell samverkan

Avslutningsvis berättade Helen Leadbitter att det också pågår ett internationellt samarbete för att sprida goda exempel och framgångsrika interventioner mellan en rad länder. Idag ingår Kanada, New Zealand, Australien, Tyskland, Italien, Österrike, Japan och Kenya i samarbetet.

Nästa talare var Madeleine Buchner från Australien. Hon företrädde organisationen Little Dreamers och föreläste under rubriken "Raising awareness of young carers and the challenges and solutions to developing networks in rural and isolated communities in Australia".

Hon berättade att 24 procent av Australiens unga omsorgsgivare bor i glesbygd. Därmed befinner de sig i en tuffare situation än de som bor i de större städerna eftersom de även behöva hantera utmaningen med den geografiska isoleringen. Transporter kan till exempel utgöra en avgörande insats för dessa barn och ungdomar om de ska kunna ta del av Little Dreamers aktiviteter.

Lokala nätverk

För att nå ut till dessa unga omsorgsgivare och deras föräldrar annonserar organisationen bland annat i lokaltidningar. Madeleine Buchner betonade dock särskilt vikten av att bege sig ut på landsbygden och skapa lokala nätverk.

– Man behöver ha ett team som skapar relationer i rätt kretsar och vinner deras förtroende. Det kan handla om att ta kontakt med exempelvis lokala organisationer, skolan eller kyrkan.

Covid-19 har dock ställt till det och ökat isoleringen ytterligare i de glesbefolkade områdena. Little Dreamers har inte kunnat genomföra sitt arbete ute på fältet utan har fått övergå till digitala kanaler för att kunna informera om sina aktiviteter och erbjuda annan service och stöd.

– Så fort det är möjligt kommer Little Dreamers att återuppta sin ansikte-mot-ansikte verksamhet, sa Madeleine Buchner.

Hyllad utställning

Fotografen Max Alexander från Storbritannien står bakom den hyllade utställningen "Hidden" som även resulterat I en fotobok med samma namn. Hans föreläsning hade titeln "Raising Awareness of Young Carers: A non-stigmatizing approach - Telling the stories of Hidden Young Carers through the ground breaking photographic exhibition".

Max Alexander berättade att hans bilder, som syftar till att synliggöra unga omsorgsgivare och deras situation, fått stort genomslag även internationellt. Det har lett till konkreta kontakter med beslutsfattare, skolan, sjukvården med flera.

– Det handlar om att ge unga omsorgsgivare ett ansikte och fotot är ett väldigt effektivt medium som når ut, sa Max Alexander fortsatte:

– Jag vill ta bilder som skildrar unga omsorgsgivare med respekt och visar att det kan betyda många saker att vara ung omsorgsgivare, att det är något komplext. Jag ville visa upp deras uthållighet, värmen de känner och deras utsatthet.

Höjt anseende

Chelsea Alex från Kanada är samordnare för projektet "Young CARERS Program" (YCP). Hon höll föredraget "Developing a network for young carers in Canada. Raising the profile of young carers among the public and professionals".

Programmet har sin bas i Toronto och innehåller en bred varieté av aktiviteter och insatser. Covid-19 har dock, precis som i Australien, ställt till det och YPC har inte kunnat bedriva sitt arbete som vanligt. Istället har man fått satsa på digitala kanaler för att nå ut med information om sina olika program.

Men en sak har man inte ställt in, de olika läger och workshops som man kontinuerligt anordnar. Till exempel har man sammankomster inriktade mot matlagning, mindfulness, självomhändertagande och ledarskap. Dessa arrangemang är väldigt uppskattade och ansågs därför för viktiga för att ställa in.

Satsningen på digitala tjänster har gett oväntat bra resultat, berättade Chelsea Alex. Organisationen har satsat på att göra sin webbplats lättillgänglig bland annat genom en tydlig layout.

– Vi når ut till 35 procent fler idag och vi har nått nya grupper, sa Chelsea Alex.

Text: Erik Skogh

Senast uppdaterad 2021-06-23 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson