Välkommen till årets SUF-Konferens med temat: Göra skillnad

Tid
Ämne
Välkommen till årets SUF-Konferens med temat: Göra skillnad
Plats
Uppsala Konsert & Kongress, Vaksala Torg 1, Uppsala
Skapad

Göra skillnad för barn och föräldrar i familjer där förälder har intellektuell funktionsnedsättning eller andra kognitiva svårigheter

Att samhället kan erbjuda föräldrar stöd som stärker deras föräldraförmåga ses idag
som en självklar förebyggande och tidig insats som gynnar barnens hälsa och utveckling. Men föräldrar som har intellektuell funktionsnedsättning och/eller andra kognitiva svårig- heter såsom adhd, add, autism, svagbegåvning, kan behöva ett anpassat stöd för att utveckla föräldraförmågan.
Idag finns kunskap om att föräldraförmågan kan utvecklas om information och stöd anpassas och om kompensation ges utifrån föräldrarnas och barnens respektive behov. Det ställer dock krav på att samhället har både kunskap och arbetssätt för att kunna stärka den föräldrakompetens som föräldern har.

Det handlar om barnen. Barnens rätt till goda uppväxtvillkor och föräldrar med funktions- nedsättnings rätt till stöd i utövandet av deras ansvar för barnens utveckling.

Konferensen vänder sig till personal inom mödra-/barnhälsovård, förskola/skola/särskola, socialtjänst, LSS, habilitering, psykiatri samt till beslutsfattare.

SUF-Kunskapscentrum med barnens bästa i fokus

SUF-Kunskapscentrum arbetar med att utveckla, samla och sprida kunskap om stöd till barn och föräldrar i familjer där någon förälder har intellektuell funktionsnedsättning och/ eller andra kognitiva svårigheter som påverkar föräldraförmågan.

SUF-Kunskapscentrum samfinansieras av Region Uppsala och Uppsala läns kommuner.

Sista anmälningsdag den 23 april.

Klicka här för mer information och anmälan

Senast uppdaterad 2019-03-13 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson