H.M. Drottning Silvia visade stort engagemang för anhörigfrågan

Under ledning av moderator Anil Patil, Founder and Executive Director of Carers Worldwide, från England, samt med Drottningen som deltagare, höll en rad namnkunniga forskare och företrädare för verksamheter inom anhörigområdet intressanta och inspirerande föredrag på temat: Health, Social Care and Wellbeing.

Stecy Yghemonos, från Belgien och Elizabeth Hanson, Nationell kompetenscenter Anhöriga, från Sverige, arbetar båda i Eurocarers. En verksamheten som innefattar både europeiska anhörigorganisationer och olika forskningcenter inom anhörigområdet.
Stecy Yghemonos presenterade en rad intressanta fakta inom anhörigområdet i Europa. Bland annat konstaterade han att cirka 80 procent av omsorgen om äldre och funktionsnedsatta upprätthålls av anhöriga i Europa, samt att den typiska anhörigvårdaren i Europa är en kvinna över 40 år. Dessutom är cirka 45 procent av anhörigvårdarna i Europa låginkomstagare eller saknar arbete.

Gemensamma frågor i Europa

Han slog vidare fast att de flesta frågor inom anhörigområdet är gemensamma för anhörigvårdare inom Europa. Därför är det av stor vikt att det finns organisationer som Eurocarers, som verkar för samverkan, erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring inom Europa. Han passade också på att framföra några av de viktigaste frågor och krav som Eurocarers formulerat:

– Vi vill ha erkännande!
– Flexiblare arbetstider för anhörigvårdare
– Arbetet som anhörigvårdare ska ge pensionspoäng
– Mer information om rättigheter och mer utbildning för ökad kompetens.

Bra samverkansmodeller

Elizabeth Hanson pratade om vikten av en ideell omsorgsorganisation som Eurocarers, inte minst för att hitta bra samverkansmodeller mellan forskningen, praktiker och anhörigorganisationer. Vilket är en styrka när det gäller kunskapsinsamling inom området anhörigområdet.
Hon radade också några prioriterade forskningsområden som deltagarländerna i Eurocarers enats om:
– Kulturella förändringar inom anhörigområdet.
– Ta fram än mer fakta och statistik över värdet och kostnaderna för anhörigvård.
–Ny teknik
– Lyfta fram betydelsen av olika sociala nätverk som stöd för anhörigvårdare och sist men inte minst:
– Bygga upp en kunskapsbank när det gäller goda exempel.

Emily Holzhausen, OBE Carers UK, från England berättade hur viktig anhörigveckan i England är för att skapa intresse och engagemang för anhörigfrågor. Senaste veckan fick t ex stort genomslag i media, och inte minst social medier. Något hon varmt rekommenderade andra länder att ta efter.

Angelägen fråga

Drottningen tog del av seminariet med stort intresse och engagemang. Drottningen tog även tillfället i akt att ställa en angelägen fråga från podiet till deltagarna:

– När personer med invandrarbakgrund, som också har en annan språkbakgrund, blir äldre och t ex drabbas av demens händer det att de tappar sitt nya språk (svenska), men behåller sitt ursprungsspråk. Ett exempel är de arbetskraftsinvandrare som kom till Sverige från Balkan. Hur löser man situationen så att alla kan förstå på bl a äldreboenden, oavsett språkbakgrund. Idag vet vi att det brister där. Hur löser andra länder det här, undrade Drottningen.

Senast uppdaterad 2015-09-04 av Gun Hjortryd, ansvarig utgivare Lennart Magnusson